Sukcesywna dostawa mleka i produktów mlecznych.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-459 Poznań, ul. Czechosłowacka
 • Telefon/fax: tel. 618 355 900 , fax. 618 301 191
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Czechosłowacka 27
  61-459 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 355 900, fax. 618 301 191
  REGON: 17343300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sapsp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa mleka i produktów mlecznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa mleka i produktów mlecznych”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zestawienie wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Nr 1A i Nr 1B do SIWZ (odpowiednio dla części nr 1 i nr 2). Zamówienie jest podzielone na części – liczba części 2: CZĘŚĆ Nr 1 – Sukcesywna dostawa mleka i produktów mlecznych o krótkim terminie przydatności do spożycia; CZĘŚĆ Nr 2 – Sukcesywna dostawa produktów mlecznych o wydłużonym terminie przydatności do spożycia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną