Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze do Zakładu Poprawczego w Poznaniu

Zakład Poprawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Poprawczy
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-372 Poznań, ul. Wagrowska
 • Telefon/fax: tel. 061 8773719 w. 205 , fax. 618 773 767
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Poprawczy
  ul. Wagrowska 9
  61-372 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8773719 w. 205, fax. 618 773 767
  REGON: 32419700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.zp.gov.pl. https://zppoznan.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze do Zakładu Poprawczego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze w ilości 60000l do siedziby zamawiającego, do jednego zbiornika o pojemności 20tys. litrów wraz z rozładunkiem. Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe, Oleje opałowe. Gęstość w temp.15 stopni C max. 860kg/m3, wartośc opałowa min 42,6MJ/kg, temperatura zapłonu min 56 stopni C, lepkość kinematyczna w temp. 20 stopni C max 6,0 mm2/s, skład frakcyjny: do temp.250 stopni C max 65%(V/V), do temp. 350 stopni C min 85% (V/V), temperatura płynięcia max. -20 stopni C, pozostałości po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej max 0,3% (m/m), zawartośc siarki max 0,1% (m/m), zawartość wody max 200mg/kg, zawartośc zanieczyszczen stałych max 24 mg/kg, pozostałości po spopieleniu max 0,01% (m/m), barwa czerwona. Dostarczanie oleju odbywać się będzie transportem wykonawcy i na jego koszt w partiach po 4000-7000 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną