Sukcesywna dostawa zaworów i baterii do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM.

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 8294440 , fax. 61 8294012
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8294440, fax. 61 8294012
  REGON: 12933300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa zaworów i baterii do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa zaworów i baterii do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM. • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku 2 do SIWZ. • Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe (Załącznik nr 7 do SIWZ). • Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania towaru partiami, których ilości i zakres będzie uzależniony od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane w załączniku nr 2 do SIWZ ilości poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi, służącymi do obliczenia ceny oferty i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego umowy. Jednakże łączna suma wartości poszczególnych dostaw nie może przekroczyć maksymalnej wartości tej umowy. Ostateczna całkowita wartość umowy wynikająca z sumowania cen brutto częściowych dostaw wykonanych na podstawie zamówień Zamawiającego w okresie trwania umowy może być zatem niższa niż wskazana w umowie jej maksymalna wartość brutto, a Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy ustaloną, w sposób wskazany wyżej, ostateczną wartością umowy, a jej wartością maksymalną. • Cena oferty musi zawierać koszty dostawy oraz transportu, rozładunku i wniesienia przedmiotu zamówienia. • Przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie na własny koszt i ryzyko do: - Warsztatów Konserwacyjno – Naprawczych, ul. Grunwaldzka 6, Poznań - Magazynu Głównego, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań - Innych jednostek organizacyjnych UAM wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44160000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną