Sukcesywne świadczenie usług transportowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w roku 2020

Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-714 Poznań, al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 61 626 70 80, , fax. 61 626 70 81
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 626 70 80, , fax. 61 626 70 81
  REGON: 63125781600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umww.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne świadczenie usług transportowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w roku 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług transportowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w roku 2020, obejmujące obsługę przewozów krajowych (jedno i wielodniowych) oraz zagranicznych (jedno i wielodniowych). 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: czynności związane z obsługą codzienną oraz prowadzeniem pojazdów. 4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania minimum 60% wartości umowy. Pozostałe 40% wartości umowy stanowi opcję, z której Zamawiający będzie mógł skorzystać w całości bądź części, zależnie od swoich potrzeb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60171000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną