Termomodernizacja budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 30

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-770 Poznań, ul. Matejki
 • Telefon/fax: tel. 61 8964800; 8694801 , fax. 61 8694809
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
  ul. Matejki 57
  60-770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8964800; 8694801, fax. 61 8694809
  REGON: 30253813100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 30
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji termomodernizacji budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 30, w zakresie robót polegających na: a) wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zwanej dalej „DOKUMENTACJĄ”, b) uzyskaniu na podstawie wykonanej DOKUMENTACJI, wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii, ekspertyz oraz innych aktów lub dokumentów niezbędnych do wykonania robót, zwanych dalej „Pozwoleniami”, c) pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu Umowy w zakresie sporządzonej DOKUMENTACJI, d) modernizacji przegród: ścian zewnętrznych, dachu, stolarki okiennej, e) modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej, f) modernizacji instalacji grzewczej, g) dostawie, montażu i uruchomieniu dwufunkcyjnego węzła cieplnego, h) modernizacji instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach, i) wykonaniu lub wymianie wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji kanalizacyjnej, j) modernizacji instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, instalacji domofonowej, teletechnicznej, k) modernizacji wewnętrznej klatki schodowej, schodów zewnętrznych, l) modernizacji części wspólnych piwnic, studzienek okien piwnicznych, chodnika, opaski wokół budynku, m) wykonaniu prac wykończeniowych budynku, n) wykonaniu innych robót budowlanych. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy, zwany dalej PF-U dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną