Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2020-2022

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 8487043, , fax. 61 8955043
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  ul. Wojska Polskiego 28
  60-637 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8487043, , fax. 61 8955043
  REGON: 18440000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2020-2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2020-2022. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Część I zamówienia: 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (AR). 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (EEI). 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia (OC). 4. Ubezpieczenie jachtów śródlądowych. Część II zamówienia: 1. Ubezpieczenia komunikacyjne (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – OC ppm, ubezpieczenie auto casco - AC, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów - NNW oraz ubezpieczenie asisstance – ASS). W postępowaniu bierze udział w charakterze biegłego: MENTOR S.A. ul. Szosa Chełmińska 177-181 87-100 Toruń Broker Ubezpieczeniowy - zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1994 roku, nr 475
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną