Usługa druku „podążającego” i skanowania na dostarczonych przez wykonawcę urządzeniach wielofunkcyjnych wraz z aplikacją do zarządzania i monitoringu tych urządzeń dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na okres 24 miesięcy

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-713 Poznań, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. +48618541300 , fax. +48618541204
 • Data zamieszczenia: 2019-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618541300, fax. +48618541204
  REGON: 00051433100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa druku „podążającego” i skanowania na dostarczonych przez wykonawcę urządzeniach wielofunkcyjnych wraz z aplikacją do zarządzania i monitoringu tych urządzeń dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na okres 24 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku „podążającego” i skanowania na dostarczonych przez wykonawcę urządzeniach wielofunkcyjnych wraz z aplikacją do zarządzania i monitoringu tych urządzeń dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na okres 24 miesięcy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 4 do SIWZ. 3. Określone w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 ilości kopii są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości przedmiotu zamówienia w poszczególnych rodzajach w ramach ustalonej ogólnej wartości umowy. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie 60% środków z umowy. 4. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy i określa je, stosownie do art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy: 1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące obsługę serwisową były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 2) w przypadku zatrudniania na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia nowej osoby/nowych osób wykonującej/ych czynności określone w pkt 1, zatrudnienie winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia i trwać nieprzerwanie w całym okresie wykonywania ww. umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę/podwykonawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca/podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia w ciągu 14 dni kalendarzowych (licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy) na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę; 3) w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania terenu robót (dotyczy osób już zatrudnionych na postawie umowy o pracę przez Wykonawcę/podwykonawcę) oraz w ciągu 5 dni roboczych od dnia zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę, lub innych dokumentów dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1. Oświadczenie lub kopia umowy o pracę, lub inne dokumenty powinny zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie lub dokument, datę złożenia oświadczenia lub dokumentu, informację, że wskazane w pkt 1 czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z podaniem liczby, datę zawarcia umowy o pracę, imiona i nazwiska tych osób, zakres obowiązków pracowników, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia lub dokumentu w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 4) Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy/podwykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania wskazanej osoby, natomiast Wykonawca/podwykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia; 5) w przypadku wykonywania czynności określonych w pkt 1 przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę; 6) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu oświadczenia lub kopii umowy o pracę, lub innych dokumentów, o których mowa w pkt 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w pkt 3; 7) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentacji zatrudnienia, o której mowa w pkt 4 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w pkt 4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną