Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem, na okres 1 roku - (przeglądy, konserwacja i naprawy pograwancyjne aparatury medycznej)

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-825 Poznań, ul. Krysiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48618506200 , fax. +48618529806
 • Data zamieszczenia: 2019-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
  ul. Krysiewicza 7/8
  61-825 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618506200, fax. +48618529806
  REGON: 630863147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szoz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem, na okres 1 roku - (przeglądy, konserwacja i naprawy pograwancyjne aparatury medycznej)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawa pogwarancyjnych sprzętu medycznego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 18 pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 3 - opis przedmiotu zamówienia i nr 2 formularzu cenowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50420000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną