Usługa pośrednictwa w rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej dostawie biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2020 roku.

Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-714 Poznań, al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 61 626 70 80, , fax. 61 626 70 81
 • Data zamieszczenia: 2020-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 626 70 80, , fax. 61 626 70 81
  REGON: 63125781600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umww.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa pośrednictwa w rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej dostawie biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2020 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pośrednictwa w rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej dostawie biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2020 roku. 2. Zamawiający przewiduje zakup ok. 270 biletów lotniczych. 3. W trakcie trwania podróży na odcinkach europejskich i międzykontynentalnych, Wykonawca udostępni Zamawiającemu „serwis alarmowy”- Call Center/ „help desk”- czynny poza godzinami pracy Wykonawcy. 4. Jeżeli Wykonawca przy sprzedaży biletów lotniczych na odcinkach międzykontynentalnych, poza serwisem alarmowym „call center”/”help desk” o którym mowa w pkt 3, zaproponuje dodatkową opiekę „opiekuna danej podróży” (poprzez wskazanie nazwiska, nr telefonu komórkowego oraz adresu mailowego), który świadczyć będzie całodobową opiekę/pomoc, w czasie trwania podróży Zamawiającego, otrzyma punkty w kryterium oceny ofert „dodatkowa opieka opiekuna podróży” (rozdz. XIII SIWZ). 5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezkolizyjną relację wieloetapowych połączeń zagranicznych i krajowych oraz możliwość ich łączenia; z wykorzystaniem ofert przewozowych różnych linii lotniczych (różnych przewoźników) w trakcie jednej podróży. 6. Przy sprzedaży biletów, Wykonawca zobowiązany jest stosować minimalne ceny dostępne w danym terminie na danej trasie, z zachowaniem uczciwości handlowej. 7. Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy aby przedmiot zamówienia w zakresie czynności rezerwacji, zakupu i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych, realizowany był przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi: załącznik nr 4 do SIWZ 9. Pozostałe warunki realizacji zamówienia są określone w Istotnych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63512000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną