USŁUGA PRANIA WODNEGO I CHEMICZNEGO

31 Baza Lotnictwa Taktycznego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-325 Poznań, Ul. Silniki
 • Telefon/fax: tel. 261 548 500 , fax. 261 548 555
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
  Ul. Silniki 1
  61-325 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 548 500, fax. 261 548 555
  REGON: 63243177100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA PRANIA WODNEGO I CHEMICZNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa prania wodnego i chemicznego przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla 31BLT i jednostek na zaopatrzeniu. Szacunkowe ilości prania: • pranie wodne w ilości 45 000 kg • pranie chemiczne w ilości 25 000 kg 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Szczegółowe wymagania związane z przedmiotem zamówienia. 3.1. Miejscem wydania i odbioru przedmiotów umundurowania i wyekwipowania są następujące obiekty Zamawiającego: a) 31. BLT w Poznaniu ul. Silniki 1: oddziałowy magazyn mundurowy, magazyn wymienny umundurowania, kasyno wojskowe, stołówka żołnierska, izba chorych z ambulatorium; b) Ośrodek Szkoleniowy Sił Powietrznych w Kiekrzu ul. Rekreacyjna 2; c) Jednostka Wojskowa, Leszno ul. Racławicka 1; d) Jednostka Wojskowa, Śrem ul. Sikorskiego 2. Zamawiający udostępni pomieszczenia, do którego pracownik wykonawcy będzie mógł rozładować z samochodu przywiezioną czystą bieliznę i odzież, posortować je. 3.2. Szczegółowy asortyment przedmiotów umundurowania i wyekwipowania objętych usługą prania wodnego oraz chemicznego zawiera tj.: „Tabela jednostkowej średniej wagi przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla celów rozliczeniowych” (załącznik nr 1 SIWZ) sporządzona na podstawie przeprowadzonego w jednostce komisyjnego ważenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego. Tabela ta jest dokumentem stanowiącym podstawę do przeliczania wagi przedmiotów poddanych usłudze prania wodnego i chemicznego. 3.3. Przedmioty podlegające praniu wyszczególnia się w „kwitach pralniczych” (załącznik nr 2 SIWZ). Na miesięczne zestawienia składa się suma „kwitów pralniczych” z danego miesiąca. 3.4. W przypadku zaistnienia potrzeby prania asortymentu niewymienionego w Tabeli jednostkowej średniej wagi przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla celów rozliczeniowych, Wykonawca zastrzega sobie dodawać do przedmiotowej Tabeli dodatkowy asortyment wraz z wagą. 3.5. Wykonawca zobowiązuje się do pakowania upranych rzeczy w taki sposób, aby podczas transportu i przenoszenia nie uległy ponownemu zabrudzeniu, zgnieceniu lub zniszczeniu: a. bielizna pościelowa – foliowana po 10 szt.; b. bielizna – foliowana po 20 szt.; c. koce – foliowane po 5 szt.; d. umundurowanie i ubrania robocze – foliowane po 1 kpl /na polecenie Zamawiającego/ 3.6. Usługa realizowana będzie w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 3.7. Pralnia świadcząca usługi będące przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach. Zamawiający wymaga, aby usługa będąca przedmiotem zamówienia odbywała się zgodnie z zachowaniem wymaganych procedur i procesów technologicznych. Wykonawca powinien: a) posiadać aktualne zaświadczenie Państwowego Inspektora Sanitarnego o zezwoleniu na pranie odzieży i bielizny pościelowej pochodzącej ze służby zdrowia oraz, że pralnia spełnia wymogi pod względem fachowym i sanitarnym w tym zakresie. b) posiadać zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, w szczególności certyfikaty systemów zarządzania ISO 9001:2008 w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia; c) posiadać zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, w szczególności certyfikaty systemów zarządzania ochroną środowiska ISO 14001:2004 w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia; d) posiadać zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi dotyczącym systemu kontroli skażenia biologicznego System RABC tj. system analizy i ryzyka kontroli skażenia biologicznego zgodny z wymaganiami normy PN-EN 14065:2005 w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia; e) wykonać zamówienie przy pomocy środków, które w składzie nie posiadają związków chlorowych i fosforanów. Wykonawca zamiast zaświadczeń, o których mowa powyżej, może posiadać inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych środków zarządzania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów spełniających wymagania określone w pkt. 3.7. ppkt. a-d, w trakcie trwania umowy. Brak posiadania aktualnych dokumentów będzie podstawą do odstąpienia od umowy. 4. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności pralnicze, za wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje kierownicze, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy. Zamawiający nie określa wymiaru etatu. 5. Zamawiający przewiduje prawo opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 uPzp do wysokości kwoty brutto: 290 000,00 zł w zakresie zawartym w zamówieniu podstawowym. Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do dnia 30.11.2021r. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Realizowanie opcji będzie odbywało się w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym tj. załączniku nr 1 do SIWZ. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za dostawy w ramach prawa opcji. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną