Usługa przeprowadzenia kursu z oprogramowania oraz dostawa licencji edukacyjnych zgodnie z zakresem merytorycznym projektu pt. „Żywienie zwierząt – nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu” – w podziale na 2 części

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 8487043, , fax. 61 8955043
 • Data zamieszczenia: 2020-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  ul. Wojska Polskiego 28
  60-637 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8487043, , fax. 61 8955043
  REGON: 18440000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeprowadzenia kursu z oprogramowania oraz dostawa licencji edukacyjnych zgodnie z zakresem merytorycznym projektu pt. „Żywienie zwierząt – nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu” – w podziale na 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Usługa przeprowadzenia kursu z oprogramowania oraz dostawa licencji edukacyjnych zgodnie z zakresem merytorycznym projektu pt. „Żywienie zwierząt – nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu” – w podziale na 2 części: Część 1 Zadanie 1 – Usługa przeprowadzenia zewnętrznego kursu kompetencyjnego z obsługi programu do bilansowania pasz dla przeżuwaczy. Zadanie 2 – Dostarczenie licencji edukacyjnych do bilansowania pasz dla przeżuwaczy. Część 2 Zadanie 1 - Usługa przeprowadzenia zewnętrznego kursu kompetencyjnego z obsługi programu do bilansowania pasz dla zwierząt monogastrycznych. Zadanie 2 - Dostarczenie licencji edukacyjnych do bilansowania pasz dla zwierząt monogastrycznych. 3.1.1. Przedmiot zamówienia w zakresie Części I: Zadanie 1 Usługa przeprowadzenia zewnętrznego 30-godzinnego kursu kompetencyjnego dla studentów z obsługi programu do bilansowania pasz dla przeżuwaczy, zakończonego egzaminem i wydaniem zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu. Kurs ma zostać przeprowadzony w trzech edycjach, dla każdej edycji w sposób ciągły (Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia kursów w dni robocze oraz soboty i niedziele). W ostatnim dniu kursu odbędą się indywidualne konsultacje z prowadzącym, które będą trwały 6h (w ramach 30-godzinnego kursu). I edycja kursu zostanie przeprowadzona nie później niż do końca lutego 2020 r. Terminy kolejnych edycji zostaną zaplanowane z Wykonawcą w kolejnych latach akademickich, jednak nie później niż termin zakończenia projektu tj. 31.10.2022 r. W każdej edycji zostanie przeszkolonych 15 studentów. Zamawiający wymaga aby kurs został przeprowadzony na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uniwersytet zapewni salę komputerową niezbędną do przeprowadzenia kursu. Kurs zostanie zakończony egzaminem mającym potwierdzić znajomość obsługi programu oraz umiejętność prawidłowego opracowania dawek żywieniowych dla zwierząt przeżuwających. Potwierdzeniem nabycia nowych kompetencji będzie wydany certyfikat/zaświadczenie podpisany przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę. W cenie kursu Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty prowadzącego niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (materiały dydaktyczne, koszty dojazdu, noclegu oraz wyżywienia). Wykonawca do przeprowadzenia kursu wyznaczy osobę posiadającą praktyczne doświadczenie z obsługi dostarczonego programu, wiedzę teoretyczną z zakresu żywienia zwierząt oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia kursu dla pracowników firm powiązanych z branżą żywienia zwierząt oraz studentów/uczniów szkół o profilu rolniczym. Tematyka kursu: - omówienie funkcjonalności dostarczonego programu do bilansowania dawek pokarmowych dla przeżuwaczy; - szacowanie rzeczywistej wartości pokarmowej pasz na podstawie wyników analiz laboratoryjnych - parametry bilansowania i optymalizacja w programie komputerowym; - bilansowanie i optymalizacja dawek pokarmowych – sposoby obniżania kosztów żywienia zwierząt; - zarządzanie bazami surowców paszowych w programie komputerowym; - tworzenie raportów; - zasady bezpieczeństwa i tworzenie kopii zapasowych baz danych; - dyskusja i podsumowanie kursu (indywidualne konsultacje). Zadanie 2 Zamawiający wymaga dostarczenia 15 licencji edukacyjnych (bezterminowych) do bilansowania dawek pokarmowych dla zwierząt przeżuwających dla minimum 3 gatunków zwierząt (bydła, owiec i kóz). Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu dostęp do bezpłatnej aktualizacji programu przez okres minimum 3 lat od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia. Program musi być dostępny w języku polskim oraz musi być kompatybilny z Windowsem 10. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu bezpośredni i wolny od dodatkowych opłat dostęp do pomocy technicznej producenta w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją oprogramowania oraz usuwaniem błędów. Czas reakcji na usunięcie usterki do 5 dni roboczych. Wykonawca w przypadku zagubienia lub uszkodzenia umożliwi Zamawiającemu odczytanie numeru seryjnego klucza licencyjnego. Licencje w wersji edukacyjnej mają zostać dostarczone do Zamawiającego w terminie 14 dni od daty podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Funkcjonalność systemu: - praca w środowisku Windows; - dostęp do bazy pasz objętościowych, treściwych i mineralnych; - możliwość wprowadzania własnych pasz (wartość pokarmowa z etykiety); - możliwość szacowania wartości pokarmowej pasz na podstawie wyników analiz chemicznych; - bilansowanie podaży energii i azotu do żwacza; - możliwość zapisu kilku profili zwierząt. 3.1.2. Przedmiot zamówienia w zakresie Części II: Zadanie 1 Usługa przeprowadzenia zewnętrznego 12-godzinnego kursu dla studentów z obsługi programu do bilansowania pasz dla zwierząt monogastrycznych, zakończonego egzaminem i wydaniem zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu. Kurs ma zostać przeprowadzony w trzech edycjach, dla każdej edycji w sposób ciągły (Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia kursów w dni robocze oraz w soboty i niedziele). I edycja kursu zostanie przeprowadzona nie później niż do końca lutego 2020 r. Terminy kolejnych edycji zostaną zaplanowane z Wykonawcą w kolejnych latach akademickich, jednak nie później niż termin zakończenia projektu tj. 31.10.2022 r. W każdej edycji zostanie przeszkolonych 15 studentów. Zamawiający wymaga aby kurs został przeprowadzony na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uniwersytet zapewni salę komputerową niezbędną do przeprowadzenia kursu. Kurs zostanie zakończony egzaminem mającym potwierdzić znajomość obsługi programu oraz umiejętność prawidłowego opracowania dawek żywieniowych dla zwierząt monogastrycznych. Potwierdzeniem nabycia nowych kompetencji będzie wydany certyfikat/zaświadczenie podpisany przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę. W cenie kursu Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty prowadzącego niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (materiały dydaktyczne, koszty dojazdu, noclegu oraz wyżywienia). Wykonawca do przeprowadzenia kursu wyznaczy osobę posiadającą praktyczne doświadczenie z obsługi dostarczonego programu, wiedzę teoretyczną z zakresu żywienia zwierząt oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia kursów dla pracowników firm powiązanych z branżą żywienia zwierząt oraz studentów/uczniów szkół o profilu rolniczym. Tematyka kursu: - omówienie funkcjonalności dostarczonego programu do bilansowania mieszanek pełnoporcjowych i koncentratów dla zwierząt monogastrycznych; - parametry bilansowania i optymalizacja w programie komputerowym; - bilansowanie i optymalizacja mieszanek pełnoporcjowych i koncentratów – sposoby obniżania kosztów żywienia zwierząt; - zarządzanie bazami surowców w programie komputerowym; - tworzenie raportów; - zarządzanie bankiem receptur i tworzenie własnych pasz; - zasady bezpieczeństwa i tworzenie kopii zapasowych baz danych; - dyskusja i podsumowanie kursu (indywidualne konsultacje). Zadanie 2 Zamawiający wymaga dostarczenia 15 licencji edukacyjnych programu do bilansowania diet zwierząt monogastrycznych dla minimum 2 typów zwierząt (drobiu i trzody chlewnej). Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu dostęp do bezpłatnej aktualizacji programu przez okres minimum 3 lat od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia. Program musi być dostępny w języku polskim oraz musi być kompatybilny z Windowsem 10. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu bezpośredni i wolny od dodatkowych opłat dostęp do pomocy technicznej producenta w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją oprogramowania oraz usuwaniem błędów. Czas reakcji na usunięcie usterki do 5 dni roboczych. Wykonawca w przypadku zagubienia lub uszkodzenia umożliwi Zamawiającemu odczytanie numery seryjnego klucza licencyjnego. Licencje w wersji edukacyjnej mają zostać dostarczone do Zamawiającego w terminie 14 dni od daty podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Funkcjonalność systemu: - praca w środowisku Windows; - dostęp do bazy pasz umożliwiających zbilansowanie mieszanki pełnoporcjowej dla zwierząt monogastrycznych; - możliwość wprowadzania własnych pasz; - bilansowanie składników; - możliwość zapisu kilku profili zwierząt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80430000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną