Usługa publikacji ogłoszeń w prasie z podziałem na 2 części.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 410 500 , fax. 618 480 556
 • Data zamieszczenia: 2020-01-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  ul. Jackowskiego 18
  60-509 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 410 500, fax. 618 480 556
  REGON: 63127678800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa publikacji ogłoszeń w prasie z podziałem na 2 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji ogłoszeń w prasie, z podziałem na 2 części: Część nr 1 – usługa publikacji, w skład, której wchodzi opracowanie graficzne, skład, łamanie, korekta, druk i zamieszczanie w formie dodatku do prasy codziennej na terenie Województwa Wielkopolskiego, 4 stronicowego czasopisma „Prasowa Powiatowa 17.” Część nr 2 – publikacja i zamieszczanie zapowiedzi, artykułów-relacji z wydarzeń organizowanych przez powiat poznański w tym m.in.: Bezpieczni w powiecie poznańskim; Gala Wolontariatu; Gala Krwiodawstwa; Dożynki Powiatowe; Powiatowy Dzień Sołtysa poprzez zamieszczenie w prasie codziennej (wydaniach regionalnych od poniedziałku do soboty). Część nr 1 i część nr 2 - Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał siedzibę/oddział/przedstawicielstwo na terenie Miasta Poznania. Część nr 2 - Zamawiający wymaga, aby: - średni dzienny nakład wydawniczy był nie mniejszy niż 20.000 egzemplarzy wydania regionalnego w okresie od czerwca do grudnia 2019 roku. Nakład stanowi kryterium oceny ofert. - Wykonawca zamieszczał na swojej stronie internetowej gazety, każdorazowo minimum 100 zdjęć z każdego wydarzenia. Ilość zdjęć stanowi jedno z kryterium oceny ofert, przy czym maksymalna ilość zdjęć nie może być większa niż 150 szt. dla jednego wydarzenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w projektach umów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79970000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną