Usługa w zakresie napraw bieżących, okresowych przeglądów technicznych i konserwacji w maszynie Komptech CRAMBO 3400E

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-827 Poznań, al. Marcinkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 530 813 , fax. 618 530 842
 • Data zamieszczenia: 2020-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
  al. Marcinkowskiego 11
  61-827 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 530 813, fax. 618 530 842
  REGON: 30214486300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.odpady.poznan.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa w zakresie napraw bieżących, okresowych przeglądów technicznych i konserwacji w maszynie Komptech CRAMBO 3400E
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług obejmujących: a) naprawy bieżące, b) okresowe przeglądy techniczne oraz czynności konserwacyjne (przy 7500, 8000, 8500, 9000 motogodzinach, przy maszynie Komptech CRAMBO 3400E, należącej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. w zakresie zapewniającym jej pełną sprawność techniczną w roku 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz tabele prac konserwacyjnych stanowią załączniki do SIWZ (załącznik Nr 1 oraz załącznik nr 2). Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: Zamawiający zastrzega, że czynności związane z realizacją napraw, okresowych przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjne muszą być realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50530000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną