usługa wycinki i wykonania nasadzeń zastępczych drzew

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-701 Poznań, Fredry
 • Telefon/fax: tel. (61) 856-06-10, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu
  Fredry 12
  61-701 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. (61) 856-06-10, , fax. -
  REGON: 36784953800120
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa wycinki i wykonania nasadzeń zastępczych drzew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: a) wycinki i uprzątnięcia 173 szt. drzew które rosną wśród zabudowań, dróg publicznych i przy liniach elektroenergetycznych które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa mienia i życia ludzi, b) wycinka i usunięcie 0,38ha krzewów z terenu zabytkowego parku, c) nasadzenie 84 szt. drzew zastępczych zgodnie z decyzjami i pozwoleniami, W/w prace prowadzone będą zgodnie z: decyzjami i pozwoleniami oraz protokółami na terenie województwa wielkopolskiego. Na czas wycinki drzew należy zabezpieczyć w szczególności: drogi publiczne i teren na którym prowadzona jest wycinka, ograniczyć dostęp osób trzecich, a wymienione prace wykonać z zachowaniem dużej ostrożności, zgodnie z zasadami BHP. Po wycince teren pracy należy uporządkować, gałęzie wyzrębkować i wywieźć. Wycięty surowiec należy pomierzyć i sporządzić dokument legalności pochodzenia (WOD), oznaczyć drewno znacznikami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Poznaniu przez leśnika. Drewno użytkowe podlega wycenie i sprzedaży wykonawcy jako przychód zamawiającego. Drewno o cechach odpadów (drobnica i gałęzie) rozdrobnić rębakiem i usunąć z powierzchni na koszt wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną