USŁUGI AGROTECHNICZNE

31 Baza Lotnictwa Taktycznego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-325 Poznań, Ul. Silniki
 • Telefon/fax: tel. 261 548 500 , fax. 261 548 555
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
  Ul. Silniki 1
  61-325 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 548 500, fax. 261 548 555
  REGON: 63243177100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI AGROTECHNICZNE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi agrotechniczne wykonywane na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące realizacji umowy, gwarancji, kar zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy. 4. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby Wykonawca zatrudnił, do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności koszenia, grabienia, wywożenia, itp., jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeksu pracy. 5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac w zakresie wykosów i usunięcia skoszonej roślinności. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania tych prac dla Podwykonawców, ze względu na szczególne warunki wiążące się z realizacją zamówienia, tj. wykosy w kompleksie lotniskowym. 6. Do realizacji zamówienia Wykonawca użyje narzędzi i urządzeń, których koszty uwzględni w cenie oferty. Wykonawca musi dysponować następującym sprzętem: - ciągniki rolnicze, - kosiarki rotacyjne, - kosiarki spalinowe do ręcznego wykaszania, - maszyny do zgrabiania i ładowania pokosu, - kosiarki specjalistyczne do wykaszania skarp, obwałowań i wałów – robot koszący ze sterowaniem radiowym, - przyczepy ciężarowe lub samochody ciężarowe do wywozu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną