USŁUGI POLEGAJĄCE NA KIEROWANIU DO PRACY PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH NA STANOWISKU SALOWYCH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-631 Poznań, Dojazd
 • Telefon/fax: tel. 618 464 770 , fax. 618 464 765
 • Data zamieszczenia: 2020-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
  Dojazd 34
  60-631 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 464 770, fax. 618 464 765
  REGON: 63117871000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmswia.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI POLEGAJĄCE NA KIEROWANIU DO PRACY PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH NA STANOWISKU SALOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz SP ZOZ MSWiA w Poznaniu usług polegających na kierowaniu do pracy pracowników tymczasowych na stanowisku salowych. Zamawiający przewiduje miesięcznie obsługę 6 stanowisk salowych w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 3 miesięcy od daty podpisania Umowy. Zamawiający przewiduje miesięcznie średnio (w zależności od liczby dni pracujących w danym miesiącu) 1500 h (roboczogodzin – dalej jako „rbh”) dla realizacji Usługi, co stanowi ilość konieczną do obsadzenia łącznie 6 Stanowisk pracy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został przez Zamawiającego Załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym jej integralną część. 3. Usługa będą przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu ma być wykonana w siedzibie Zamawiającego. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 5. Usługa świadczona jest na rzecz: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań 6. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (podstawa prawna: art. 29 ust. 3a Pzp.); a) Zamawiający od Wykonawcy wymagać będzie, ażeby osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę; b) Zamawiający ma możliwość na każdym etapie realizacji usługi zażądać od Wykonawcy wykazaniem się, że osoby realizujące zamówienie zatrudnione są na podstawie umowy o pracę na podstawie wydruków ZUS, w przypadku niespełnienie wymogu zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę Zamawiający ma możliwość bez ponoszenia konsekwencji wypowiedzieć umowę z Wykonawcą z przyczyny leżącej po jego stronie; c) Sankcją za naruszenie obowiązku zatrudnienie pracowników przy realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie uiścić karę umowną, liczoną od każdego ujawnionego przypadku, tj. każdej osoby, w wysokości 500 PLN. Jednocześnie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest usunąć w/w naruszenie w terminie 7 dni, a nie usunięcie spowoduje naliczanie kolejnej kary umowy oraz wypowiedzenie umowy z tytułu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79620000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną