Usługi sprzątania pływalni miejskich będących w zarządzaniu Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-553 Poznań, Jana Spychalskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 357 901, , fax. 618 334 651
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
  Jana Spychalskiego 34
  61-553 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 357 901, , fax. 618 334 651
  REGON: -0000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sprzątania pływalni miejskich będących w zarządzaniu Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania Pływalni Atlantis zlokalizowanej w Poznaniu, na os. Batorego 101 oraz Pływalni Miejskiej Winogrady zlokalizowanej w Poznaniu, na os. Zwycięstwa. Zamówienie podzielone zostało na dwie części: część nr 1 dotyczy sprzątania Pływalni Atlantis, a część nr 2 Pływalni Miejskiej Winogrady. - Usługa sprzątania realizowana będzie w każdy dzień tygodnia, w trybie trzech zmian. Zamawiający wymaga aby na każdej zmianie pracowała minimum jedna osoba. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ Pływalnia Atlantis) oraz załączniku nr 1a do SIWZ (Pływalnia Miejska Winogrady). - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. - Zamawiający może złożyć ofertę na każdą z dwóch części zamówienia. - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej. - Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy z sumą gwarancyjną nie niższą niż: 200 000,00 zł /dwieście tysięcy złotych/ na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinno obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa. Przed zawarciem umowy ws. realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ważnej polisy ubezpieczeniowej z sumą gwarancyjną wskazaną przez Zamawiającego (w formie kopii, oryginał do wglądu). - Przy realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi: sprzątania pływalni. Przed zawarciem umowy ws. realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w trakcie realizacji zamówienia. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, w szczególności: bez adresów, numerów PESEL. Informacje takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie kopii umów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane czynności na umowę o pracę i skutkować naliczaniem kar umownych, określonych w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. - Ilekroć w niniejszej Specyfikacji i załącznikach użyte zostały nazwy własne, Zamawiający wskazuje, że nazwy te zostały podane przykładowo, a Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną