„Utrzymanie rzek na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” - rz. Warta w km 773+400 – 795+120 oraz odnoga Warty nr III

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Województwo: brak
 • Adres: 61-003 Poznań, ul. Chlebowa
 • Telefon/fax: tel. +48(61)8567700, , fax. +48(61)8525731
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  ul. Chlebowa 4/8
  61-003 Poznań, woj. brak
  tel. +48(61)8567700, , fax. +48(61)8525731
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Utrzymanie rzek na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” - rz. Warta w km 773+400 – 795+120 oraz odnoga Warty nr III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych i utrzymaniowych na rzece Warcie. 2 Zakres robót: - ręczne wykoszenie roślin z dna oraz brzegów z wygrabieniem i wywozem – wykoszenie porostów ręcznie ze skarp, porost gęsty i twardy wraz z wygrabieniem i wywiezieniem na odl. 1,0 km, hakowanie przy zarośnięciu pwierzchni lustra wody do 60%, wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30% z wywozem, - usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi - ręczne ścięcie i karczowanie drzew, krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie wyciętych krzaków i gałęzi przy użyciu rębaka ciągnikowego wraz z transportem zrąbków na odl. 1 km, mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm, ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15, 16-25, 26-35) z wbudowaniem pozyskanej masy przy wyrwach w skarpy rzeki, - usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych i wynikających z działalności człowieka – rozbiórka zatorów, udrożnienie koryta rzeki poprzez usunięcie gałęzi, konarów, nieczystości z wydobyciem elementów przetamowania, wywóz i zagospodarowanie pozyskanego materiału, wyciągnięcie z koryta rzeki pojedynczych śmieci w postaci gałęzi, sprzętu AGD, ART., wiaderek plastikowych, butelek itp., zagospodarowanie odpadów organicznych i śmieci powstałych lub zebranych w trakcie prac utrzymaniowych poprzez wywóz na miejsce przeznaczenia (składowania) wraz z opłatami, - usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów – przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II, przycięcie nawisów przy ubezpieczeniu skarpy warstwą 30 cm, odmulanie rzeki pod mostami, odmulanie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 4.0 m warstwą 10 cm, rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków i ułożenie jednostronne urobku, przemieszczanie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, usunięcie namułów z koryta rzeki, usunięcie namułu z dna rzeki wraz z wbudowaniem w skarpę, - zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz ich zabudowę biologiczną – zakup gruntu do zabudowy wyrwy, roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km i do 1,5 km, roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu I-II), zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat. I-III, wykonanie opasek z faszyny luzem o wymiarach (wysokość/szerokość) 50/20 cm między rzędami kołków, wykonanie narzutu kamiennego w płotkach z kiszek na włóknie - krata płotka 1.0x1.0 m, odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III – przewóz kamienia, wykopy z transportem urobku taczkami – dodatek za każde dalsze rozpoczęte 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie w górę lub z góry na odległość 10 m, humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm, plantowanie. - montaż tablic z blachy zabezpieczonej antykorozyjnie, umocnienie skarp kanału płytami prefabrykowanymi żelbetonowymi, oczyszczenie konstrukcji schodów i murów oporowych, mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw, wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej i poziomej konstrukcji schodów i murów oporowych gruboziarnistą zaprawą naprawczą, wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych – pierwsza i druga warstwa elastycznego szlamu izolacyjnego (malowanie krzyżowe). 3 Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia z podaniem ich lokalizacji określają STWiOU, Przedmiar robót i Mapy poglądowe – załączniki nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną