„Utrzymanie rzek na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” Rzeka Żeglina km 0+000 – 32+266

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Województwo: brak
 • Adres: 61-003 Poznań, ul. Chlebowa
 • Telefon/fax: tel. +48(61)8567700, , fax. +48(61)8525731
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  ul. Chlebowa 4/8
  61-003 Poznań, woj. brak
  tel. +48(61)8567700, , fax. +48(61)8525731
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Utrzymanie rzek na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” Rzeka Żeglina km 0+000 – 32+266
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych i utrzymaniowych na rzece Żeglinie. Zakres robót: - ręczne ścinanie średniej gęstość krzaków i podszycia, -rozdrobnienie gałęzi przy użyciu rębaka. -mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z rozdrobnieniem, -ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem, -wydobycie z dna rzeki roślinności korzeniącej się w korycie (hakowanie dna rzeki przy użyciu hakownicy zawieszonej na koparce), przemieszczenie powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnienie po odsączeniu lub załadowanie na przyczepę wydobytej roślinności dennej wraz z jej wywozem, - oczyszczenie z darni i namułu umocnień budowli wraz z rozplantowaniem na miejscu wydobytego urobku, - rozbiórka przy użyciu koparki zatorów i udrożnienie koryta z zalegających gałęzi, konarów i innych zanieczyszczeń występujących na całym odcinku wraz z wbudowaniem wydobytego urobku w ubytki, wywozem pozyskanego materiału drzewnego, uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów. Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji określają STWiOU, Przedmiary robót i Mapy poglądowe – załączniki nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną