Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - wały rzeki Konopki, Stradomki, Kucelinki

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Województwo: brak
 • Adres: 61-003 Poznań, ul. Chlebowa
 • Telefon/fax: tel. +48(61)8567700 , fax. +48(61)8525731
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  ul. Chlebowa 4/8
  61-003 Poznań, woj. brak
  tel. +48(61)8567700, fax. +48(61)8525731
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://poznan.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - wały rzeki Konopki, Stradomki, Kucelinki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usług pn.: Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - wały rzeki Konopki, Stradomki, Kucelinki. Do zakresu prac należy m. in. ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony i skarp wału oraz międzywała z wygrabieniem i wywozem, ręczne ścinanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem pozyskanej masy, itp. Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia z podaniem ich lokalizacji określają Przedmiar, STWiOU i Mapy poglądowe – załączniki nr 8 i 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90721800-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną