Świadczenie usług odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych oraz segregowanych.

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-501 Poznań, Dolna Wilda
 • Telefon/fax: tel. 61 8586100, , fax. 61 8522224
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Dolna Wilda 80A
  61-501 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8586100, , fax. 61 8522224
  REGON: 00102297200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych oraz segregowanych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych usług odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych oraz segregowanych. Odebrane od Zamawiającego odpady Wykonawca ma obowiązek na podstawie art. 9e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz.1454 ze zm.), przekazać do odpowiednich instalacji, właściwych z uwagi na rodzaj odpadów (selektywnie zebrane odpady, zmieszane odpady komunalne). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 12 części.: 1) Część 1: Urząd Skarbowy w Chodzieży, ul. Ofiar Gór Morzewskich 1 2) Część 2: Urząd Skarbowy w Czarnkowie, ul. Wodna 8 3) Część 3: Urząd Skarbowy w Gnieźnie, ul. Spichrzowa 4 4) Część 4: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu, ul. Wrocławska 12; Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu, ul. Targowa 1; Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu, ul. Fabryczna 1A; Oddział Celny w Kaliszu, ul. Powstańców Wlkp. 1-3; Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, ul. Częstochowska 144 5) Część 5: Urząd Skarbowy w Kole, ul. Bolesława Prusa 10 6) Część 6: Urząd Skarbowy w Koninie, ul. Zakładowa 7A; Biuro Wymiany Informacji Podatkowej w Koninie, ul. Poznańska 46; Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu Delegatura w Koninie, ul. Kościuszki 35 7) Część 7: Urząd Skarbowy w Międzychodzie, ul. Piłsudskiego 2 8) Część 8: Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 38 9) Część 9: Urząd Skarbowy w Ostrowie Wlkp., ul. Chłapowskiego 45 10) Część 10: Urząd Skarbowy w Śremie, ul. Wojska Polskiego 12 11) Część 11: Urząd Skarbowy w Środzie Wlkp., ul. Harcerska 2 12) Część 12: Urząd Skarbowy we Wrześni, ul. Warszawska 26
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną