Świadczenie usług polegających na: - przekazywaniu drogą elektroniczną wypłat świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń krótkoterminowych oraz wynagrodzeń pracowniczych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) świadczeniobiorców i pracowników, - obsłudze bankowej Funduszu Składkowego – obejmującej prowadzenie rachunku bankowego w walucie polskiej.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-972 Poznań, Św. Marcin
 • Telefon/fax: tel. 618 530 920, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu
  Św. Marcin 46/50
  60-972 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 530 920, , fax. -
  REGON: 12513262003460
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług polegających na: - przekazywaniu drogą elektroniczną wypłat świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń krótkoterminowych oraz wynagrodzeń pracowniczych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) świadczeniobiorców i pracowników, - obsłudze bankowej Funduszu Składkowego – obejmującej prowadzenie rachunku bankowego w walucie polskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wypłacie drogą elektroniczną (za pośrednictwem Wykonawcy) świadczeń emerytalno – rentowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń krótkoterminowych ( m.in. zasiłków chorobowych, macierzyńskich, jednorazowych odszkodowań) oraz wynagrodzeń pracowniczych na rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR) świadczeniobiorców i pracowników (część 1 zamówienia) oraz bankowa obsługa funduszu składkowego - obejmująca prowadzenie rachunku bankowego w walucie polskiej (część 2 zamówienia). 2.Liczba świadczeniobiorców w zakresie części 1 zamówienia oraz przelewów w zakresie części 2 zamówienia są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od zmiany liczby obsługiwanych świadczeniobiorców jak również ilości realizowanych przelewów. 3.Wspólny Słownik Zamówień CPV: 66110000-4 -usługi bankowe, 66000000-0 -usługi finansowe i ubezpieczeniowe. 4.Zamawiający w załączniku nr 6 zawartym w Rozdziale III SIWZ podaje informacje z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 5.Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć na formularzu ofertowym, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał. A.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie przekazywania drogą elektroniczną (za pośrednictwem Wykonawcy) wypłat świadczeń emerytalno – rentowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń krótkoterminowych (m.in. zasiłków chorobowych, macierzyńskich, jednorazowych odszkodowań) oraz wynagrodzeń pracowniczych na rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR) świadczeniobiorców i pracowników. 2.Szacunkowe dane dotyczące wypłacanych świadczeń oraz wynagrodzeń będących przedmiotem zamówienia są następujące: a)szacunkowa liczba wypłat (poleceń przelewu ) w okresie obowiązywania umowy-3.590.000 szt. b)przeciętna miesięczna liczba wypłat ( poleceń przelewu) – 83.300 szt. c)przeciętna miesięczna kwota wypłat – 85.780.000,00 zł 3.Liczba poleceń przelewów jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od zmiany liczby obsługiwanych świadczeniobiorców i pracowników. Zamawiający nie gwarantuje stałej ilości poleceń przelewów w okresie realizacji zamówienia. 4.Wypłaty świadczeń realizowane będą w następujących terminach: a) świadczenia emerytalno – rentowe do: - 10 dnia każdego miesiąca – „termin 10”, - 15 dnia każdego miesiąca – „termin 15”, - 20 dnia każdego miesiąca – „termin 20”, - 25 dnia każdego miesiąca – „termin 25”, b)zasiłki macierzyńskie w „terminie 08 i 22” oraz świadczenia emerytalno-rentowe i inne wypłaty z ubezpieczenia społecznego rolników poza terminami : - dowolnego dnia roboczego miesiąca, w zależności od potrzeby – max. 5 razy w tygodniu, c)świadczenia krótkoterminowe w terminie : - ok. 08 dnia każdego miesiąca - ok. 18 dnia każdego miesiąca - ok. 28 dnia każdego miesiąca - oraz dowolnego dnia roboczego miesiąca, w zależności od potrzeby, d)wynagrodzenia pracowników do końca miesiąca kalendarzowego, 5.Zamawiający nie przewiduje zakładania odrębnego rachunku bankowego u Wykonawcy. 6.Wykonawca wskaże wewnętrzne rachunki rozliczeniowe, na które Zamawiający będzie przekazywał środki finansowe oraz z którego będą przekazywane świadczenia oraz wynagrodzenia na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe świadczeniobiorców i pracowników. 7.Usługa wykonywana będzie na podstawie zbiorczego przelewu środków finansowych na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, z którego następnie Wykonawca przekaże świadczenia i wynagrodzenia na wskazane przez Zamawiającego indywidualne rachunki ROR. 8.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował usługę za pośrednictwem własnego systemu bankowości internetowej ( zwanym dalej Systemem) w ramach, którego Zamawiający będzie składał Wykonawcy zlecenia płatnicze w formie zaimportowanych plików zawierających elektroniczne przelewy w formacie Videotel ( standard NBP). System powinien posiadać funkcję bezpiecznej transmisji przez sieć Internet tj. szyfrowanie komunikacji protokołem SSL. System powinien być wyposażony w funkcję: - tworzenia paczek, tj. wysyłania większej ilości przelewów jednocześnie bez konieczności przesyłania każdego przelewu z osobna, - możliwość importowania do 1 paczki co najmniej 30.000 dyspozycji przelewów, - wielokrotnego importu przelewów do istniejącej paczki ( przed jej podpisaniem). System powinien posiadać zabezpieczenie przed podwójną realizacją tych samych plików. Wykonawca zapewni pomoc merytoryczną i informatyczną w trakcie realizacji usługi oraz wskaże osobę/osoby do kontaktu. Koszty związane z świadczeniem usług serwisowych ponosi Wykonawca. 9.Zamawiający pracuje w usługach terminalowych w systemie Windows serwer 2008 R2 64 bit i korzysta z terminali wyposażonych w czytniki kart mikroprocesorowych i nie dopuszcza instalacji żadnego systemu na serwerze z wyjątkiem sterowników do np. kart do podpisu. 10.Wykonawca zapewni, aby autoryzacja zleceń polegała na opatrzeniu każdej paczki dwoma znacznikami z dwóch różnych grup osób uprawnionych do podpisu. Przez autoryzację Zamawiający rozumie złożenie podpisu z użyciem np. tokenu lub karty mikroprocesorowej, które powinny być udostępnione przez Wykonawcę na jego koszt. Autoryzacji zleceń dokonywać będą wyłącznie osoby upoważnione przez Zamawiającego. 11.Wykonawca wdroży system niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych. 12.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia uzgodnień w zakresie dotyczącym korzystania przez Wykonawcę z kanałów bankowości elektronicznej w formie porozumienia , które stanowić będzie załącznik do umowy. Treść porozumienia nie może naruszać postanowień SIWZ, umowy i oferty. 13.Szczegółowe warunki zamówienia wraz z standardami jakościowymi zostały określone we wzorze umowy zawartym w Rozdziale II SIWZ. 14.Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. B.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 2 zamówienia 1.Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegała na świadczeniu usługi: a)otwarcia i prowadzenia na rzecz Zamawiającego rachunku bankowego Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, b)przechowywaniu środków pieniężnych i prowadzeniu rozliczeń pieniężnych na podstawie zleceń za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej ( polecenia przelewu do innego banku w formie elektronicznej, wyciągi elektroniczne ) c)instalacji, szkoleniu oraz serwisie w zakresie systemu umożliwiającego składanie dyspozycji przelewów za pośrednictwem bankowości internetowe w siedzibie Zamawiającego, 2.Zamawiający pracuje w usługach terminalowych w systemie Windows serwer 2008 R2 64 bit i korzysta z terminali wyposażonych w czytniki kart mikroprocesorowych i nie dopuszcza instalacji żadnego systemu na serwerze z wyjątkiem sterowników do np. kart do podpisu. 3.Przeciętna średniomiesięczna wysokość salda na rachunku bankowym wynosi około od 5.000,00-35.000,00 zł, w tym 3 razy w miesiącu około 1.200.000,00 – 1.600.000,00 zł. 4.Zmawiający będzie realizował tylko przelewy krajowe. Zamawiający nie przewiduje realizacji przelewów SORBNET. 5.Szczegółowe warunki zamówienia zostały określone w pkt XVII.B.SIWZ 6.Wykonawca załączy do oferty projekt umowy zawierający postawienia zawarte w pkt XVII.B.SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną