„Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2020 r.”

Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-714 Poznań, al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 61 626 70 80, , fax. 61 626 70 81
 • Data zamieszczenia: 2020-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 626 70 80, , fax. 61 626 70 81
  REGON: 63125781600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umww.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2020 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone tytułem: „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2020 r.”. 2.Przewidywane ilości tłumaczeń określone zostały w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Podana ilość stron/bloków tłumaczeniowych/dni, jest ilością szacowaną. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy, że wykorzysta nie mniej niż 65% wartości umowy.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian szacowanych ilości tłumaczeń pisemnych i ustnych w poszczególnych rodzajach i grupach językowych, w tym pomiędzy nimi, stosownie do swoich potrzeb, w ramach wartości umowy.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawia załącznik nr 4. 3. Zamawiający nie określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia – wykonywanie czynności objętych przedmiotem zamówienia nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną