Wydruk gazetki dla Osiedla Stare Winogrady w 2019 r.

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2019-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wydruk gazetki dla Osiedla Stare Winogrady w 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie: a) składu komputerowego polegającego na: - wprowadzaniu tekstu, - skanowaniu zdjęć i obróbce, b) komputerowego składu tekstu polegającego na stworzeniu stron - układ graficzny, c) wydruku do korekty, d) naniesienia korekty, e) zebrania, f) falcowania, g) naświetlenia, h) wydruku gazetek o wskazanych parametrach wykonania, i) dostarczenia, rozładunku i wniesienia do wskazanych miejsc lokalizacji zgodnie z załącznikami od 1.1 do 1.3 (Formularze cenowe) do Formularza ofertowego . Zamówienie gazetki realizowane będzie zgodnie z zapisami § 1 i 3 umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków jego realizacji zawarty jest we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1.1 do Formularza ofertowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną