Wykonanie dokumentacji projektowej terenów sportowo-rekreacyjnych.

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2019-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej terenów sportowo-rekreacyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych. - ul. Lubczykowa: 1) wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania placu zabaw; 2) wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania placu zabaw, składającej się z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego uproszczonego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, zgodnie z założeniami do projektowania, stanowiącymi załącznik do wzoru umowy; 3) uzgodnienia, pod kątem zastosowania rozwiązań spójnych stylistycznie i zgodnych z wytycznymi Plastyka Miejskiego, przygotowanej dokumentacji, o której mowa w pkt 2, z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta oraz Koordynatorem ds. Dostępności Przestrzeni Publicznej, Wykonawca dołączy uzyskaną akceptację do dokumentacji, o której mowa w pkt 2; 4) przygotowanie materiałów niezbędnych do zgłoszenia przez Zamawiającego zamiaru wykonania robót budowlanych w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania; 5) uczestniczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot umowy, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz dokonywanie modyfikacji, aktualizacji dokumentacji projektowej na polecenie Zamawiającego, w terminach z nim uzgodnionych zgodnie z założeniami do projektowania stanowiącymi załącznik do wzoru umowy, w którym znajduje się szczegółowy opis zamówienia. GWARANCJA: Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonaną dokumentację na okres 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71420000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną