Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 410 500 , fax. 618 480 556
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  ul. Jackowskiego 18
  60-509 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 410 500, fax. 618 480 556
  REGON: 63127678800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zamówienie będzie realizowane w maksymalnym terminie do 24 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. a)Projekt koncepcyjny - 4 tygodnie od dnia podpisania umowy; b)Zatwierdzenie projektu koncepcyjnego - 2 tygodnie od dnia przekazania Zamawiającemu; c)Projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, niezbędnymi do uzyskani pozwolenia na budowę - 12 tygodni od dnia zatwierdzenia projektu koncepcyjnego; d)Weryfikacja projektu budowlanego - 2 tygodnie od dni przekazania Zamawiającemu; e)Dokumentacja wykonawcza: min. 12 tygodni max 16 tygodni od dnia zatwierdzenia projektu koncepcyjnego przez Zamawiającego. Termin wykonania dokumentacji wykonawczej stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Faktyczny czas realizacji zadania zależny będzie od zaproponowanego przez Wykonawcę terminu sporządzenia dokumentacji wykonawczej. f)Weryfikacja dokumentacji wykonawczej - 2 tygodnie od dnia przekazania Zamawiającemu. Bieg terminu realizacji projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej rozpoczyna się od zatwierdzenia projektu koncepcyjnego przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną