Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania Parku Szelągowskiego w Poznaniu

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-194 Poznań, ul. Strzegomska
 • Telefon/fax: tel. 61 860 85 00 , fax. 61 860 85 12
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej
  ul. Strzegomska 3
  60-194 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 860 85 00, fax. 61 860 85 12
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zzmpoznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania Parku Szelągowskiego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania Parku Szelągowskiego w Poznaniu zgodnie z zakresem prac określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów: Etap I: a) Opracowanie inwentaryzacji drzew i krzewów i ekspertyzy dendrologicznej, drzew wytypowanych na podstawie inwentaryzacji, przy użyciu tomografu dźwiękowego oraz przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów; b) Aktualizacja mapy do celów projektowych; Etap II: a) Opracowanie i przekazanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, ekspertyzy hydrogeologicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; Od momentu przekazania przez Wykonawcę projektu budowlanego Zamawiający ma 14 dni na sprawdzenie i wniesienie ewentualnych uwag do projektu; b) Złożenie wniosku w celu uzyskania na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną