Wykonanie dokumentu strategiczno-analitycznego pn. „Światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, projekt „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru ( w skrócie BSW-H2)”

Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-714 Poznań, al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 61 626 70 80, , fax. 61 626 70 81
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 626 70 80, , fax. 61 626 70 81
  REGON: 63125781600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umww.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentu strategiczno-analitycznego pn. „Światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, projekt „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru ( w skrócie BSW-H2)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie analizy światowej sytuacji w obszarze gospodarki wodorowej, uwzględniając w szczególności opis łańcucha dostaw i wartości technologii wodorowych. 2. Opracowanie na obejmować: 1) Identyfikację dolin wodorowych, tj. miejsc łączących podaż nowoczesnych rozwiązań z zastosowaniem energii pochodzącej z wodoru (wraz z elementami produkcji, transportu i przechowywania) z popytem lub jego wzmożoną kreacją zmierzającą do rozprzestrzeniania tych technologii; 2) obszary zastosowania technologii wodorowych wykazujące największy potencjał w poszczególnych sektorach gospodarki wraz ze wskazaniem kluczowych graczy łańcucha dostaw i wartości tej technologii oraz szans dla wielkopolskich interesariuszy w tym aspekcie działalności gospodarczej. 3. Analiza musi dotyczyć co najmniej: 2 krajów pozaeuropejskich, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Japonii oraz 3 państw europejskich, a w przypadku wyłącznie regionalnej aktywności, regionów zgodne z klasyfikacją NUTS 2, które w największym stopniu obejmują ww. zakres. Propozycje wybranych europejskich krajów/regionów będą podlegały akceptacji Zamawiającego. 4. Usługa realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ (SOPZ). 6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania art. 29 ust. 3a ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71620000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną