Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok.

Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-714 Poznań, al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 61 626 70 80, , fax. 61 626 70 81
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 626 70 80, , fax. 61 626 70 81
  REGON: 63125781600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umww.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 250 szt. kalendarzy książkowych Województwa Wielkopolskiego oprawionych w okleinę skóropodobną na 2021 rok wraz z opakowaniem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga załączenia do oferty próbki w postaci kalendarza książkowego wraz z opakowaniem 3.1. Wymagana próbka, dostarczona przez Wykonawców będzie poddana ocenie oferty w kryterium „jakość próbki”. 3.2. Załączona do oferty próbka musi przedstawiać co najmniej parametry/ elementy umożliwiające ocenę oferty w kryterium „jakość próbki” zgodnie z rozdz. XV ust. 2 SIWZ, w szczególności odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) w zakresie następujących punktów: • pkt 1b, pkt 1c, pkt 1d, pkt 1e - przy czym rodzaj papieru ecru o gramaturze od 120 g/m2 do 160 g/m2; • pkt 1f - przy czym tłoczenie może być dowolne, nie mniejsze jednak niż 2x3 cm, wypełnione dowolnym kolorem; • pkt 2h - przy czym kalendarium nie musi dotyczyć 2021 roku, druk powinien być wykonany w dwóch kolorach (dowolnych), na papierze w kolorze ecru o gramaturze od 80 g/m2 do 100 g/m2; • pkt 2i - próbka powinna posiadać co najmniej jedną mapę: mapę samochodową Polski; • pkt 2j - tasiemka w próbce może być dowolnej wielkości, w dowolnym kolorze; • pkt 3b - opakowanie: ergonomiczne kartonowe pudełko zamykane po dłuższej krawędzi wymiarami dopasowane do wielkości kalendarza, odporne na odkształcenia, tektura o gramaturze minimum 320g/m2, tektura o zabarwieniu brązowym lub beżowym lub szarym; pożądana różnorodna struktura powierzchni opakowania, odmienna od gładkiej, opakowanie ma pełnić funkcję estetyczną i ochronną dla kalendarza. 3.3. Wymagana próbka stanowi treść oferty i nie będzie podlegać uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 3.4. Nie załączenie do oferty wymaganej próbki skutkować będzie odrzuceniem oferty. 3.5. Przedstawiona próbka co do: technologii wykonania, parametrów technicznych, cech jakościowych takich jak trwałość, precyzja wykonania, estetyka, będzie stanowiła wzorzec odniesienia dla produktów dostarczonych przez Wykonawcę. 4. Pozostały zakres i sposób realizacji zamówienia określają „Istotne postanowienia umowy” stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną