Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej oraz odbiór i zniszczenie poprzez pocięcie i złomowanie wycofanych z eksploatacji zużytych tablic rejestracyjnych

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 410 500 , fax. 618 480 556
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  ul. Jackowskiego 18
  60-509 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 410 500, fax. 618 480 556
  REGON: 63127678800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej oraz odbiór i zniszczenie poprzez pocięcie i złomowanie wycofanych z eksploatacji zużytych tablic rejestracyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej oraz odbiór i zniszczenie poprzez pocięcie i złomowanie wycofanych z eksploatacji zużytych tablic rejestracyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 53 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017, poz. 2355 ze zm.), tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej. 2.Podane przez Zamawiającego ilości tablic są wielkościami orientacyjnymi i służą wyłącznie do porównania i oceny złożonych ofert. 3.Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi przez Wykonawcę w ofercie od dnia 01.01.2020r. do wykorzystania kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania, tj. do wysokości 1.011.197,68 zł brutto. 4.Faktyczna liczba tablic będzie zależna od bieżących potrzeb Zamawiającego, a określenie w umowie maksymalnej nominalnej wartości nie może (w razie mniejszych potrzeb) być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. Przedmiot zamówienia obejmuje również protokolarny odbiór, zniszczenie przez pocięcie i złomowanie wycofanych, zużytych tablic.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928470-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną