Wykonanie instalacji audiowizualnej - Pętle Indukcyjne Macierzowe, 8szt w obiektach UAM

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 8294440, , fax. 61 8294012
 • Data zamieszczenia: 2020-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8294440, , fax. 61 8294012
  REGON: 12933300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji audiowizualnej - Pętle Indukcyjne Macierzowe, 8szt w obiektach UAM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie instalacji audiowizualnej - Pętle Indukcyjne Macierzowe, 8szt w następujących obiektach UAM: 1. "Aula A", "Aula B", Collegium Mathematicum ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, Poznań; 2. Aula, Sala "PARTER", Collegium Biologicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, Poznań; 3. Sala 2.64 i Sala 3.65, Collegium Chemicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, Poznań; 4. Sala "AULA", Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, oraz Aula A – Budynek E, Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, Poznań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót i dokumentacji projektowej (zał. nr 7 do SIWZ) Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie roboty i zamontowane urządzenia. Czas gwarancji w miesiącach stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Odpowiedzi udzielane przez Zamawiającego na pytania składane przez Wykonawców należy uwzględnić w wycenie ofertowej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wszystkie wskazania z nazwy produkty użyte w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, projekcie wykonawczym należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastrzeżeniem, że uwzględnione w wycenie produkty nie odbiegają jakością, standardem i parametrami technicznymi od założonych. Ponadto zamienne produkty przyjęte do wyceny: - winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, - winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony [zaprojektowany] efekt, - nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Na potwierdzenie tego, że przyjęte w wycenie równoważne produkty spełniają w/w warunki, wykonawca winien załączyć do oferty karty katalogowe zamiennych produktów (dot. instalacji elektrycznych i teletechnicznych) bądź załączyć projekt wraz ze stosownymi obliczeniami, gdy zmiana produktów następuje w wentylacji i klimatyzacji. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających (art. 67 ust 1 pkt 6 i 7). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik do SIWZ. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden spełniał warunki określone w pkt. 5.1.2) SIWZ tj. wszystkie ww. warunki muszą być spełnione, ale niekoniecznie przez każdego z Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie dla nich dokonywana łącznie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o których mowa w rozdz. 5. 1. 2) a) I. SIWZ jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez danego członka Konsorcjum. Wykonawca udostępniający swoje doświadczenie może to uczynić jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. 5. 1. 2) SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy w tym: 1) montaż 4 szt. pętli: w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy 2) montaż pozostałych 4 szt. pętli: w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną