Wykonanie materiałów z nadrukiem

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2019-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie materiałów z nadrukiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie, sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu materiałów z nadrukiem, zwanych dalej „materiałami”, zgodnie ze wzorami określonymi w Załączniku nr 2 do umowy. Opis warunków realizacji zamówienia zawarty został w umowie stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw materiałów z zachowaniem cen jednostkowych. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w co najmniej 80 % wartości umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną