Wykonanie modyfikacji informacji zawartych w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO w zakresie obiektów GESBZO w celu dostosowania danych do wymogów rozporządzenia egib.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-509 Poznań, Jackowskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 410 508, 61 22 69 228 , fax. 618 410 629
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Jackowskiego 18
  60-509 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 410 508, 61 22 69 228, fax. 618 410 629
  REGON: 30159181500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.podgik.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie modyfikacji informacji zawartych w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO w zakresie obiektów GESBZO w celu dostosowania danych do wymogów rozporządzenia egib.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja obiektów zawartych w bazie danych EGiB prowadzonej w systemie SIP GEO-INFO w zakresie obiektów GESBZO (budynek), poprzez uzupełnienie atrybutów wynikających z treści zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, oraz decyzji pozwoleń na użytkowanie wydanych przez PINB, a także w oparciu o rejestry prowadzone przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, oraz nadzoru budowlanego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pt. Warunki Techniczne zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72310000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną