Wykonanie projektów dotyczących systemów masztowych na potrzeby sieci łączności oraz nadzór autorski w trakcie realizacji prac z możliwością składania ofert częściowych

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-713 Poznań, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. +48618541300 , fax. +48618541204
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618541300, fax. +48618541204
  REGON: 00051433100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektów dotyczących systemów masztowych na potrzeby sieci łączności oraz nadzór autorski w trakcie realizacji prac z możliwością składania ofert częściowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie projektów dotyczących systemów masztowych na potrzeby sieci łączności oraz nadzór autorski w trakcie realizacji prac wg następujących części: Część I – wykonanie projektu, uzyskanie akceptacji konserwatora zabytków w sprawie lokalizacji i warunków techniczno-architektonicznych montowanego systemu masztowego na potrzeby łączności zarządzania kryzysowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego, oraz Systemu Ostrzegania i Alarmowania w lokalizacji 63-600 Kępno, Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Majora Henryka Sucharskiego ul. Dąbrowskiego 3. Część II – wykonanie projektu systemu masztowego na potrzeby łączności zarządzania kryzysowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Systemu Ostrzegania i Alarmowania w lokalizacji 61-767 Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 17. 2. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 1) opracowanie projektu masztu wraz ze szczegółowymi rysunkami wykonawczymi poszczególnych elementów masztu; 2) wykonanie projektu zagospodarowania terenu (dachu) na którym ulokowany będzie maszt; 3) wykonanie map do celów projektowych; 4) wykonanie kosztorysu robót; 5) wykonanie przedmiaru robót; 6) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR); 7) spis koniecznych do pozyskania przez Zamawiającego zgodnych z prawem uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń wymaganych do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę masztu; 8) uzyskanie akceptacji konserwatora zabytków w sprawie lokalizacji i warunków techniczno-architektonicznych zaprojektowanego masztu – dotyczy części I; 9) dokumentację dostarczoną w wersji elektronicznej na płycie CD / DVD zawierająca kompletną dokumentację projektową (1 egz.); 10) dokumentację w wersji papierowej, niezbędnej do pozyskania przez Zamawiającego zgodnych z prawem uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń wymaganych do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę masztu. 3. Zakres pełnienia nadzoru autorskiego obejmuje: 1) udzielanie Zamawiającemu wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania złożone w prowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie systemu masztowo – antenowego na podstawie projektu Wykonawcy, 2) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji projektu na podstawie sporządzonej dokumentacji, 3) w razie konieczności weryfikacji złożonych ofert w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia, 4) jednokrotną aktualizację kosztorysu inwestorskiego na wniosek Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego mailowo lub pisemnie, 5) udział w odbiorze końcowym po dostawie i montażu instalacji systemu masztowo- antenowego wraz ze sprawdzeniem zgodności wykonania z projektem. 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dokumentację objętą przedmiotem zamówienia na okres minimum 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, 2) niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wykonany projekt. 5. Szczegółowe wytyczne, wiążące dla Wykonawcy, zawarte są w załączniku nr 4 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający zwraca uwagę na możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu planowania robót, przed złożeniem oferty. Wizję można przeprowadzić od pn. do pt. w godz. od 8.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z panią Eriką Jarmużek tel. 665 770 903. 7. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj.: jako opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane do przeprowadzenia przetargu w oparciu o ustawę Pzp, jako podstawa do realizacji pełnego zakresu robót budowlanych. 8. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana z zachowaniem staranności oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i Polskimi Normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71420000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną