Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Lednickiego Parku Krajobrazowego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-716 Poznań, ul. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 61 65 54 650 , fax. 61 65 54 652
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
  ul. Kościuszki 95
  61-716 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 65 54 650, fax. 61 65 54 652
  REGON: 63049902600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Lednickiego Parku Krajobrazowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Celem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu po przeprowadzeniu wymaganych konsultacji projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Lednickiego Parku Krajobrazowego”. Zakres prac koniecznych do realizacji zamówienia określa: art. 20 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro-dy (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 16114 z późn. zm.); § 14 do § 18, § 33 i § 34 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku (Dz.U. Nr 94 poz. 794) określającego tryb sporządzania projektu planu ochrony, zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu, tryb dokonywania zmian w planie, zakres i sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w załączniku nr 4 do SIWZ Zamówienie należy wykonać z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz dotychczasowych opracowań, wyników badań i prac inwentaryzacyjnych, przeprowadzonych na obszarze objętym opracowaniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90712400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną