„Wykonanie robót budowlano - montażowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza socjalnego przystani jachtowej w Starym Porcie””

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-831 Poznań, Plac Wiosny Ludów
 • Telefon/fax: tel. 618842010 , fax. 618666004
 • Data zamieszczenia: 2019-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
  Plac Wiosny Ludów 2
  61-831 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618842010, fax. 618666004
  REGON: 302689539
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pozim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie robót budowlano - montażowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza socjalnego przystani jachtowej w Starym Porcie””
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie robót budowlano - montażowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza socjalnego przystani jachtowej w Starym Porcie”” wraz z wykonaniem usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi oraz realizacją usług / dostaw związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną