Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w piwnicach i na parterze Muzeum Historii Miasta Poznania - Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu

Muzeum Narodowe w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Narodowe w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 568 132 , fax. 618 515 898
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Poznaniu
  Al. Marcinkowskiego 9
  61-745 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 568 132, fax. 618 515 898
  REGON: 27597800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mnp.art.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w piwnicach i na parterze Muzeum Historii Miasta Poznania - Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w piwnicach (również gotyckich) i na parterze Muzeum Historii Miasta Poznania (Ratusza) – Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej „STWiORB”) oraz Programem Prac Konserwatorskich, stanowiącymi Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz zgody Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu na wjazd w rejon Starego Rynku w Poznaniu objęty zakazem ruchu „B-1”. 3. Obiekt jest wpisany na do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A 7 decyzją z dnia 24.03.1971r. 4. Zamawiający posiada pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 5. Zakres prac: Roboty budowlano – konserwatorskie w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, konserwatorskiej, instalacyjnej elektrycznej i instalacji niskoprądowych, instalacyjnej cieplnej, wodociągowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej swoim zakresem obejmują: 1) w pomieszczeniach parteru Ratusza (Nr 200, 201, 202, 203, 204, 206): – wykonanie bruzd instalacyjnych, – wykonanie instalacji elektrycznej (okablowanie), – wykonanie instalacji niskoprądowych (CCTV, SAP, SWWiN – KD) – okablowanie, 2) w pomieszczeniach piwnic nr 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, przeznaczonych na cele ekspozycyjne: – wykonanie bruzd instalacyjnych, – wykonanie instalacji niskoprądowych (CCTV, SAP, SWWiN – KD) – okablowanie, – wykonanie instalacji elektrycznej (okablowanie), – wykonanie rozbiórek i przekuć ścian pom. 106, 110, – wykonanie i montaż stolarki okiennej w pomieszczeniu 110, – rozebranie posadzek ceramicznych i podbetonów wraz z izolacją do konstrukcji posadzek w pom. 101, 104, 105, 107, 108, 109 i 115, wykonanie nowych warstw posadzkowych i izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, – wykonanie instalacji zasilającej piony c.o. podposadzkowo w kanałach, – wykonanie instalacji wentylacji (rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych podposadzkowo), – wykonanie instalacji elektrycznych, zasilania – rozprowadzenie okablowania zakończone w puszkach i szafkach, – wykonanie głównej linii zasilającej, wykonanie gł. wł. prądu, – opomiarowanie i sprawdzenie skuteczności wykonanie okablowania wszystkich instalacji, – remont studni odwodnienia (wyposażenie w nowe pompy i systemy czujników wraz wykonaniem nowej rewizji w posadzce); 3) w pomieszczeniach piwnic nr 113, 114, przeznaczonych na cele magazynowe: – wykonanie bruzd instalacyjnych, – wykonanie przejść i przekuć przez ściany dla instalacji logicznych i elektrycznych do pom. 04, 11, 26, – wykonanie instalacji niskoprądowych (CCTV, SAP, SWWiN – KD) – okablowanie, – wykonanie instalacji elektrycznej (okablowanie); – opomiarowanie i sprawdzenie skuteczności wykonania okablowania wszystkich instalacji; 4) w pomieszczeniach piwnic nr 111, 112, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 przeznaczonych na pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i socjalne: – dezynfekcja ścian i skucie tynków ścian i stropów, – wykonanie i montaż stolarki okiennej w pom. 04, – wykonanie i montaż drzwi przeciwpożarowych, – wykonanie instalacji niskoprądowych (CCTV, SAP, SWWiN – KD) – okablowanie – wykonanie instalacji elektrycznej (okablowanie), – wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych), bez wyposażenia instalacyjnego (centrale wentylacyjne, wyposażenie instalacji chłodzącej), – wykonanie instalacji c.o. (rurociągi), – opomiarowanie i sprawdzenie skuteczności okablowania, – wykonanie instalacji wod-kan (bez wyposażenia, biały montaż), – remont studni odwodniania (wyposażenie w nowe pompy), – skucie posadzek betonowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych posadzek, – wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej ścian fundamentowych, – wydzielenie pomieszczenia serwerowni 11 (wykonanie ścian, stropów, posadzek z kompletem instalacji w zakresie okablowania), – opomiarowanie i sprawdzenie skuteczności wykonania okablowania wszystkich instalacji; 5) w pomieszczeniach kotłowni nr 04, 11, 112: – wydzielenie drzwiami o odporności pożarowej, – wykonanie instalacji nawiewnej do kotła; 6) dodatkowo w pomieszczeniach magazynowych nr 05, 06, 07 oraz 03: – rozebranie stropu żelbetowego i wykonanie stropu żelbetowego, – odkopanie i odsłonięcie ścian piwnicznych, – wykonanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej ścian i nowego stropu, odtworzenie posadzki płyt na rynku wraz z instalacjami zewnętrznymi płyty rynku, – wykonanie izolacji przeciwwodnych na styku kanału dochodzącego do pomieszczenia 06 i ściany zewnętrznej, – zamurowanie wlotu lub wykonanie grodzi wodoszczelnych w kanale przed zalewaniem pomieszczenia 05, 06, 07.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną