Wykonanie usługi badania ewaluacyjnego pn. „Wpływ interwencji WRPO 2014+ na zatrudnienie i rynek pracy w województwie wielkopolskim. Identyfikacja wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu- pomiar 2”.

Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-714 Poznań, al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 61 626 70 80, , fax. 61 626 70 81
 • Data zamieszczenia: 2019-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 626 70 80, , fax. 61 626 70 81
  REGON: 63125781600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.umww.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi badania ewaluacyjnego pn. „Wpływ interwencji WRPO 2014+ na zatrudnienie i rynek pracy w województwie wielkopolskim. Identyfikacja wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu- pomiar 2”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa badania ewaluacyjnego w zakresie oceny wpływu wsparcia udzielonego ze środków EFS w ramach OP 6, 7 i 8 WRPO 2014+ na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielania wsparcia. 1.1. Badanie realizowane będzie w ramach poniższych modułów badawczych: Moduł 1, w którym rozwiązane zostaną problemy badawcze wyszczególnione w załączniku nr 1 do SOPZ w odniesieniu do modułu 1, w tym m.in.: 1) oszacowana zostanie wartość Wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu. Pomiar zostanie przeprowadzony w oparciu o populację tych uczestników projektów, którzy: - byli uczestnikami projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowych współfinasowanych z EFS w ramach WRPO 2014+, realizowanych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. - byli zatrudnieni w momencie rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie - i w przypadku których upłynęło co najmniej 6 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w projekcie 2) zidentyfikowane zostaną m.in.: - skuteczność interwencji EFS zrealizowanej w ramach WRPO 2014+ oraz efekty wsparcia - czynniki mające wpływ na wartość przedmiotowego Wskaźnika, w tym jakość udzielonego wsparcia - najskuteczniejsze formy wsparcia Moduł 2, w którym oceniona zostanie użyteczność interwencji oraz rozwiązane zostaną problemy badawcze wyszczególnione w załączniku nr 1 do SOPZ w odniesieniu do modułu 2, w tym m.in.: poddany zostanie analizie i ocenie poziom zgodności efektów wsparcia z potrzebami uczestników projektów i potrzebami przedsiębiorstw/ innego rodzaju pracodawców. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 i nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73110000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną