Wykonanie usługi prania wraz z uzupełnianiem ilości bielizny szpitalnej (dzierżawą) oraz jej serwisem i transportem dla ZOLiRM SPZOZ przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz Filii w Owińskach

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-044 Poznań, Mogileńska
 • Telefon/fax: tel. +48 61 8738 702 , fax. +48 61 8738 703
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Mogileńska 42
  61-044 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48 61 8738 702, fax. +48 61 8738 703
  REGON: 63113702900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mogilenska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi prania wraz z uzupełnianiem ilości bielizny szpitalnej (dzierżawą) oraz jej serwisem i transportem dla ZOLiRM SPZOZ przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz Filii w Owińskach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi prania wraz z uzupełnianiem ilości bielizny szpitalnej (dzierżawą) oraz jej serwisem i transportem zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od asortymentu, skażenia bielizny dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej i jego filii w Owińskach. Przedmiot zamówienia należy wykonywać bezwzględnie przestrzegając zarządzeń i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Ww. usługa wykonywana będzie w dwóch lokalizacjach dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz Filii Zakładu przy ul. Cysterek 5 w Owińskach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną