WYKONANIE USŁUG OBEJMUJĄCYCH NADZÓR AUTORSKI , SERWIS, KONSERWACJĘ ORAZ NADZÓR EKSPLOATACYJNY OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO IMPULS

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r.
 • Telefon/fax: tel. +48618310142 , fax. +48618310107
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
  61-545 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618310142, fax. +48618310107
  REGON: 00028885700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orsk.ump.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE USŁUG OBEJMUJĄCYCH NADZÓR AUTORSKI , SERWIS, KONSERWACJĘ ORAZ NADZÓR EKSPLOATACYJNY OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO IMPULS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi obejmującej nadzór autorski, serwis, konserwację oraz nadzór eksploatacyjny oprogramowania aplikacyjnego IMPULS. Zakres przedmiotu zamówienia został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ oraz w Projekcie umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ. 2.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załączniku nr 1 do SIWZ - oraz w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72267000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną