Wykonanie usługi w zakresie ochrony i dozoru mienia oraz obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka
 • Telefon/fax: tel. 618 566 700 , fax. 618 566 788
 • Data zamieszczenia: 2020-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
  ul. Ratajczaka 42655
  61-815 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 566 700, fax. 618 566 788
  REGON: 63453373100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wsa.poznan.pl/18/strona-glowna.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi w zakresie ochrony i dozoru mienia oraz obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie ochrony i dozoru mienia oraz obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia: Usługa będzie wykonywana w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. we wszystkie dni -zarówno dni robocze jak i dni ustawowo wolne od pracy. Przez cały okres obowiązywania umowy (335 dni) Wykonawca zapewnia dwóch pracowników ochrony przez 24 godziny. Dodatkowo przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca w dni robocze (234 dni) zapewnia w godzinach od 7:00 do 15:00 dodatkowo jednego pracownika ochrony. Usługa obejmuje: - ochrona wyposażenia oraz dokumentów przed zaborem lub zniszczeniem, - niedopuszczanie do filmowania, fotografowania lub szkicowania pomieszczeń bez zgody Kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej, - zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi i dokumentacji służbowej, - prowadzenie depozytu rzeczy ( bagażu) osób wchodzących, - zakaz wpuszczania na teren budynku osób o wyraźnych cechach nadużycia alkoholu lub innych podobnie działających środków, - utrzymanie posterunku w ładzie i czystości oraz przestrzeganie zasady nie wpuszczania na teren posterunków osób niezatrudnionych w ochronie, - zachowanie w czasie służby pełnej sprawności fizycznej i psychicznej, - bezwarunkowe przestrzeganie zakazu spożywania w miejscu pracy alkoholu, innych środków odurzających oraz bezwzględny zakaz przychodzenia i przebywania w pracy pod ich wpływem, - podczas służby pracowników ochrony obowiązuje zakaz przyjmowania osób w celach prywatnych, - zabezpieczenie majątku trwałego i ruchomego chronionego obiektu, - nadzorowanie powierzonego mienia celem zabezpieczenia obiektu przed kradzieżą, włamaniem, pożarem oraz innymi szkodami, - powiadamiania Zamawiającego i Policji o aktach wandalizmu, - obsługa bramek pirotechnicznych oraz skanera do inspekcji bagażu zainstalowanego w obiekcie; - wykonywanie czynności w zakresie informacji petentów; - obsługa centrali telefonicznej; - systematyczny obchód budynku przez pracownika ochrony, przy czym nie rzadziej niż co 4 godziny; - obsługa systemu monitoringu, - weryfikacja wskazań systemu sygnalizacji pożaru i podjęcie działań zgodnie z instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obowiązującego w budynku; - stałe monitorowanie systemu p.po.z i dokonywania wstępnej weryfikacji przyczyn przed wezwaniem straży pożarnej; - zapobiegania aktom wandalizmu, - umożliwienie wstępu na teren obiektu wyznaczonych osobom, np. sprzątającym, wywożącym śmieci, itd. oraz osobom korzystającym z zaplecza konferencyjno – szkoleniowego – również w dni wolne od pracy - godne reprezentowanie powagi chronionego urzędu poprzez odpowiedni sposób zachowania oraz dbanie o swój wygląd zewnętrzny - obsługiwanie, kontrolowanie i nadzorowanie ruchu osobowego i towarowego, - wykonywanie innych czynności z zakresu ochrony obiektów zleconych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Zamawiający zapewnia pracownikom ochrony pomieszczenie socjalne spełniające warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewnia pracownikom ochrony umundurowanie zgodne z art. 21. ust. 1. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U.2014.1099 ze zm.) powinny: a) posiadać oznaczenia różniące je w sposób widoczny od mundurów pozostających pod szczególną ochroną lub których wzory zostały wprowadzone na podstawie odrębnych przepisów, b) identyfikatory i odznaki pracowników ochrony zatrudnianych przez przedsiębiorcę powinny w sposób widoczny różnić się od identyfikatorów i odznak funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną