Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla potrzeb modernizacji budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16-20 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Dokumentację należy opracować na podstawie założeń opisanych w Programach funkcjonalno-użytkowym (PFU), stanowiących załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy. W ramach zamówienia należy pełnić nadzór autorski nad realizacją zadania, na zasadach opisanych w PFU oraz w umowie. Dokumentację dla potrzeb modernizacji budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16-20 należy opracować dla następujących zakresów: I. Termomodernizacji budynku; II. Sieciowej instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu budynku, służącej do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, ukierunkowanej na wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej na własne potrzeby UMP; III. Osuszania i izolacji zawilgoconych piwnic budynku, ze wskazaniem przyczyn zawilgocenia oraz opracowaniem szczegółowej technologii wykonania robót renowacyjno – naprawczych; IV. Przebudowy zadaszenia nad Salą Obsługi Klienta; V. Przebudowy i aranżacji Sali Obsługi Klienta. GWARANCJA: Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonaną dokumentację na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną