Wykonanie zabezpieczenia prawego wlotu upustu dennego na Zbiorniku Wodnym Poraj – krata zabezpieczająca upust denny

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Województwo: brak
 • Adres: 61-003 Poznań, ul. Chlebowa
 • Telefon/fax: tel. +48(61)8567700 , fax. +48(61)8525731
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  ul. Chlebowa 4/8
  61-003 Poznań, woj. brak
  tel. +48(61)8567700, fax. +48(61)8525731
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.rzgw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zabezpieczenia prawego wlotu upustu dennego na Zbiorniku Wodnym Poraj – krata zabezpieczająca upust denny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wykonanie zabezpieczenia prawego wlotu upustu dennego na Zbiorniku Wodnym Poraj – krata zabezpieczająca upust denny. Zakres robót: 1. Zakres dokumentacyjny technologii i organizacji robót. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca dokona pomiarów z „NATURY” na obiekcie hydrotechnicznym oraz opracuje i przekaże do uzgodnienia Zamawiającemu rysunki warsztatowe bazujace na pierwotnej dokumentacji technicznej obejmujacą wykonanie zabezpieczenia prawego wlotu upustu dennego bazującą celem wyeliminowania błędów tchnicznych które mogły wyniknąć podczas długiej eksploatacji. Składowe rozwiązań konstrukcyjnych kraty, czyszczaka oraz łańcuchów wciągowych muszą być przedstawione w formie rysunków warsztatowych wraz z opisem. Rysunki warsztatowe należy wykonać w wersji papierowej w 3 egz. i jedną wersję elektroniczną na nośniku cyfrowym. 2. Zakres robót. Wytyczne zawarte w niniejszym opisie dotyczą usługi kompleksowego wykonania prac związanych z zabezpieczeniem prawego wlotu upustu dennego i obejmują m.in. wykonanie dostawę i montaż kraty – 2 szt., czyszczaka - 1 szt. Urządzenia należy wykonać ze stali czarnej hartowanej. Całość należy poddać cynkowaniu metodą zanurzeniową. Łańcuchy wciągowe, oraz ogniwa pomocnicze przewiduje się wykonać ze stali kwasoodpornej długości 16mb – 3 komplety. Należy wykonać oraz zamontować nowe klapy zabezpieczające otwory technologiczne kraty – 2 szt. Klapy wykonać z płyty obornickiej grubości 10 cm o wymiarach 270x63 cm. Należy również zakupić zawiesia łańcuchowe dwucięgnowe zakończone hakami o nośności 3000 kg. Demontaż starej kraty znajdującej się na wlocie prawego upustu może się wiązać z dodatkowymi utrudnieniami, dlatego tez należy przewidzieć ewentualne prace podwodne. Na wyposażeniu obiektu znajduje się suwnica jednobelkowa z elektrowciągiem umożliwiająca montaż i demontaż urządzeń. Zdemontowane stare urządzenia należy przetransportować w wskazane przez kierownika obiektu miejsce. Wykonane nowe kraty, czyszczak wraz z osprzętem należy zamontować na wlocie prawego upustu dennego po wcześniejszym zdemontowaniu starej kraty. Wraz z kratą muszą być dostarczone wszystkie niezbędne elementy wyposażenia umożliwiające właściwą pracę układu. Rozwiązania konstrukcyjne nowych krat, czyszczaka muszą swoimi gabarytami i rozwiązaniami odpowiadać zastanym uwarunkowaniom. Nie przewiduje się ingerowania w konstrukcje prowadnic. Zamawiający, nie określa wymagań dotyczących zatrudnienia (zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp) przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, ponieważ zdaniem Zamawiającego, charakter czynności wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SIWZ i załącznikach do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45247220-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną