Wykonanie zabiegów mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków fosforu w wodach jezior Strzeszyńskiego i Rusałka

Miasto Poznań ogłasza przetarg

  • Zamawiający: Miasto Poznań
  • Województwo: wielkopolskie
  • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
  • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
  • Data zamieszczenia: 2020-03-24
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
    Plac Kolegiacki 17
    61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
    tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
    REGON: 63125782200000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Wykonanie zabiegów mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków fosforu w wodach jezior Strzeszyńskiego i Rusałka
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Zabiegi mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków fosforu w wodach jezior w ramach zadania „Rekultywacja, poprawa i stabilizacja jakości wód jezior: Strzeszyńskiego i Rusałka”. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 1 do projektu umowy. Kalkulacja cenowa stanowi załącznik nr 2 do projektu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie, na własny koszt, stanu posiadania wszelkich niezbędnych materiałów, narzędzi i sprzętu, środków transportowych. Miejsce wykonania zamówienia: teren miasta Poznania.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71350000-6
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną