Wykonanie zabiegów mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków fosforu w wodach jezior Strzeszyńskiego i Rusałka

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zabiegów mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków fosforu w wodach jezior Strzeszyńskiego i Rusałka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zabiegi mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków fosforu w wodach jezior w ramach zadania „Rekultywacja, poprawa i stabilizacja jakości wód jezior: Strzeszyńskiego i Rusałka”. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 1 do projektu umowy. Kalkulacja cenowa stanowi załącznik nr 2 do projektu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie, na własny koszt, stanu posiadania wszelkich niezbędnych materiałów, narzędzi i sprzętu, środków transportowych. Miejsce wykonania zamówienia: teren miasta Poznania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71350000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną