WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU BADAŃ LEKARSKICH ZAKOŃCZONYCH WYDANIEM ZAŚWIADCZENIA

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-538 Poznań, ul. Czarnieckiego
 • Telefon/fax: tel. 061 8345640, 8345688, , fax. 618 339 808
 • Data zamieszczenia: 2020-01-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Czarnieckiego 9
  61-538 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8345640, 8345688, , fax. 618 339 808
  REGON: 63969471700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.praca.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU BADAŃ LEKARSKICH ZAKOŃCZONYCH WYDANIEM ZAŚWIADCZENIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług medycznych polegających na: A. przeprowadzaniu badań lekarskich z zakresu medycyny pracy zakończonych wydaniem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy dla: 1) Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, których zakres powinien obejmować badania profilaktyczne wymagane zgodnie z art. 229 Kodeksu Pracy, przeprowadzane w trybie, zakresie i częstotliwości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 2067) w tym badania: - wstępne - okresowe - kontrolne 2) Osób bezrobotnych i poszukujących pracy, których zakres winien umożliwić stwierdzenie: - ogólnej zdolności do wykonywania pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac społecznie użytecznych - zdolności do pracy dla osób kierowanych na szkolenia w kierunkach np: sprzedawca-kasjer, opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, operator wózków jezdniowych, operator maszyn budowlanych i drogowych, technolog robót wykończeniowych, spawacz, kurs prawa jazdy B. przeprowadzaniu konsultacji psychiatrycznych dla skierowanych bezrobotnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną