Wymiana nawierzchni jezdni północnej w ul. Królowej Jadwigi w Poznaniu

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-623 Poznań, Wilczak
 • Telefon/fax: tel. 616 477 200 , fax. 618 201 709
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  Wilczak 17
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 477 200, fax. 618 201 709
  REGON: 16252400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdm.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana nawierzchni jezdni północnej w ul. Królowej Jadwigi w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni jezdni północnej w ul. Królowej Jadwigi w Poznaniu na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Niezłomnych oraz na fragmencie skrzyżowania ul. Niezłomnych z ul. Królowej Jadwigi, wraz z usługami związanymi z wykonywanymi robotami budowlanymi. Przedmiot zamówienia obejmuje: - roboty rozbiórkowe; - frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 11 cm - 3 836,00 m2; - ułożenie wyrównawczej z asfaltu betonowego gr.4 cm - 1 534,00 m2; - ułożenie siatki zbrojeniowej z włókien szklanych i węglowych - 2 992,00 m2; - ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu betonowego gr.6 cm - 3 836,00 m2; - ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltu betonowego gr.5 cm - 3 836,00 m2; - ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego typu cegła na ławie betonowej - 530,00 mb; - krawężnik kamienny na ławie betonowej (krawężnik z odzysku) - 100,00 mb; - regulacja wysokościowa urządzeń obcych - 18,00 szt; - odtworzenie oznakowania poziomego - 160,00 m2; - odtworzenie pętli indukcyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną