Wymiana oświetlenia na energooszczędne, wraz z malowaniem sufitów, w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 410 500 , fax. 618 480 556
 • Data zamieszczenia: 2019-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  ul. Jackowskiego 18
  60-509 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 410 500, fax. 618 480 556
  REGON: 63127678800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana oświetlenia na energooszczędne, wraz z malowaniem sufitów, w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wymiana oświetlenia na energooszczędne, wraz z malowaniem sufitów, w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2. 2. Przedmiotem zamówienia jest wymiana lamp na energooszczędne w budynku szkoły, na trzech kondygnacjach naziemnych i w piwnicy, w sali gimnastycznej i łączniku. W zakres przedmiotu umowy wchodzi także dwukrotne malowanie wszystkich sufitów oraz wszelkie prace towarzyszące, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi wymiana instalacji elektrycznej. 3. Zamawiający wymaga, by Wykonawca: 1) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na cały przedmiot zamówienia; 2) zagwarantował, iż prace będą prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników Placówki, ponieważ prace prowadzone będą w warunkach funkcjonującej szkoły. 3) zrealizował zamówienie zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), obowiązującymi normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 4. Wyłączona z użytkowania, w godzinach od 8.00 do 13.00, może być tylko jedna sala lekcyjna. W godzinach od 13.00 do 16.00 dwie sale lekcyjne. Hałas, emitowany w godzinach od 8 do 16, nie może przekraczać 45 dB. Po godzinie 16.00, oraz w soboty i niedziele, po poinformowaniu Dyrektora Zespołu Szkół, prace mogą być realizowane bez ograniczeń godzinowych. 5. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną