Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drogowego w Zamysłowie

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-851 Poznań, ul. Zielona
 • Telefon/fax: tel. 618 593 430 , fax. 618 593 429
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
  ul. Zielona 8
  61-851 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 593 430, fax. 618 593 429
  REGON: 63128108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zdp.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drogowego w Zamysłowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drogowego w Zamysłowie. 2. Zakres zamówienia: Zamówienie podzielono na 5 zadań Zadanie I Samochód ciężarowy samowyładowczy trójstronnego wywrotu o ładowności 5-8 ton z tylnym zaczepem umożliwiającym podłączenie maszyny roboczej ( w szczególności urządzenie remontowe UR-01) oraz z możliwością przystosowania pojazdu do zamontowania rynny zasypowej do grysu , długość skrzyni ładunkowej min.5 m wewnątrz) . Zamawiający dysponuje rynną zsypową do grysu (uwidocznioną na zdjęciu w załączniku). Wykonawca zobowiązany jest do przystosowania własnego pojazdu w ten sposób, aby możliwe było wykorzystanie posiadanej przez Zamawiającego rynny i w takim zestawie przesyłanie grysu do zbiornika zasypowego remontera. Kabina zarejestrowana i przystosowana do przewozu 3 osób (kierowca + 2 pasażerów). Samochód musi być wyposażony w sprawną zespoloną lampę ostrzegawczą ,zamontowaną na dachu pojazdu Ilość godzin -1000 - szt.1 Zadanie II Samochód ciężarowy samowyładowczy z możliwością wywrotu na „boki” z zaczepem (wywrotka) o ładowności 12,0 ton. Ilość godzin – 80 - szt.1 Zadanie III Koparko- ładowarka o : - poj. łyżki ładowarki od 0,6 m3 do 1,2 m3 , - szerokości łyżki podsiębiernej koparki od 60 cm do 70 cm, - szerokości łyżki podsiębiernej koparki od 30 cm do 40 cm, - szerokości łyżki „skarpowej” koparki od 130 cm do 160 cm. - szt.1 Ilość godzin – 200 Zadanie IV Podnośnik koszowy o wysokości min. 8m (wraz z operatorem ) zamontowany na pojeździe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5tony . Ilość godzin- 24 - szt.1 Zadanie V Podnośnik koszowy o wysokości minimum 18m ( wraz z operatorem) . Ilość godzin – 40 - szt.1 3. Sposób realizacji zamówienia 1) Sprzęt z obsługą operatorską należy podstawić na wezwanie telefonicznie wyznaczonego pracownika w uzgodnionym wcześniej - minimum 20/18/16 godzin (zgodnie z ofertą wykonawcy) przed planowanym wykonaniem roboty terminie. 2) Minimalny zakres pojedynczego zlecenia obejmować będzie jedną roboczogodzinę, roboty będą zlecane systematycznie w ramach bieżących potrzeb Zamawiającego do momentu wyczerpania ilościowego lub terminowego umowy z Wykonawcą. 3) Wykonawca jest zobowiązany do: a) wyrażenia zgody na zamontowanie w udostępnionym sprzęcie na koszt Zamawiającego systemu lokalizacji pojazdów w postaci nadajników GPS i monitoring oraz do bezzwłocznego zwrotu w/w nadajnika, po wygaśnięciu umowy lub po jej rozwiązaniu, na warunkach określonych w umowie, b) utrzymywania ładu i porządku na terenie świadczonych robót, c) wykonywania roboty w taki sposób by ograniczać utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum, d) ewidencjonowania wykonanych robót na bieżąco, przez prowadzenie „Karty pracy sprzętu”, e) comiesięcznego przedstawiania Kierownikowi Obwodu Drogowego rozliczenia z ilości wykonanych godzin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną