ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE DLA 31 BLT ORAZ JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU

31 Baza Lotnictwa Taktycznego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-325 Poznań, Ul. Silniki
 • Telefon/fax: tel. 261 548 500 , fax. 261 548 555
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
  Ul. Silniki 1
  61-325 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 548 500, fax. 261 548 555
  REGON: 63243177100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.31blt.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE DLA 31 BLT ORAZ JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie medyczne zajęć programowych (np. wcielanie żołnierzy do służby wojskowej, zajęcia strzeleckie, zabezpieczenie egzaminów min. z wychowania fizycznego) dla żołnierzy i pracowników 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu oraz jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu, realizowane przez Wykonawcę we wskazanych przez Zamawiającego miejscach (Punktach Medycznych, oznaczonych napisem lub znakiem taktycznym punktu opatrunkowego), polegające na: a) podstawieniu zespołu wyjazdowego podstawowego „P” (526 h w zależności od potrzeb Zamawiającego) odpowiadającego wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego podstawowego, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 993 ze zm.) obejmującego co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego oraz kierowcę w przypadku gdy żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 341 i 622 ze zm.) b) podstawieniu zespołu wyjazdowego specjalistycznego „S” (48 h w zależności od potrzeb Zamawiającego) odpowiadającego wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 993 ze zm.) obejmującego lekarza systemu oraz pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego oraz kierowcę w przypadku gdy żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 341 i 622 ze zm.); c) organizacji Punktu Medycznego; d) zabezpieczeniu medycznym procesu wcielenia żołnierzy do służby wojskowej przez Lekarza. Wcielany żołnierz musi posiadać aktualne orzeczenie o zdolności do służby wojskowej (nie dotyczy żołnierzy powoływanych na ćwiczenia rezerwy). Nie dopuszcza się do wcielenia i/lub ćwiczeń osób chorych, z urazami, z chorobami przewlekłymi (np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia psychiczne), w trakcie rehabilitacji i niezdolnych do ćwiczeń e) wykonywaniu poprzez wyznaczoną osobę spośród personelu medycznego Wykonawcy, obowiązków Kierownika zabezpieczenia medycznego we współpracy z Kierownikiem organizowanych zajęć programowych. 2. Wykonawca realizując zadania Kierownika zabezpieczenia medycznego zobowiązany jest w szczególności do: a) Zapoznania się i postępowania zgodnie z zatwierdzonym przez dowódcę jednostki wojskowej, któremu podlegają obiekty szkoleniowe, „Rocznym planem zabezpieczenia medycznego szkoleń/strzelań na danym obiekcie (strzelnicy)”; b) Zapoznania się i postępowania zgodnie z zatwierdzonym przez dowódcę jednostki wojskowej „Regulaminem jednostki”, na której odbywa się proces wcielania żołnierzy. c) Ściśle współpracować z kierownikiem organizowanych zajęć programowych i/lub osobą odpowiedzialną za wcielaną grupę żołnierzy w zakresie organizacji, bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom w czasie zajęć; d) W ramach „Programu strzelań z broni strzeleckiej” przedsięwziąć wszelkie wymagane czynności w celu właściwego zabezpieczenia medycznego szkoleń bojowych. 3. Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika zabezpieczenia medycznego w: a) Środki łączności, pozwalające na łączność z dyspozytorem najbliższej jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego i kierownikiem organizowanych zajęć programowych; b) Wyposażenie indywidualne –plecak/torba lekarza oraz plecak ratownika medycznego/torba ratownika medycznego. 4. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie tylko za faktycznie zrealizowane lub rozpoczęte godziny zabezpieczenia medycznego, przy założeniu, że w ostatniej rozpoczętej godzinie Wykonawca świadczyć będzie usługę przez co najmniej 30min. Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia w razie nie złożenia zamówienia na realizację usług lub zmniejszenia ilości usług przez Zamawiającego, stanowiących przedmiot zamówienia. 5. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia uwzględniać będzie całkowity koszt przedmiotowej usługi, w szczególności koszty dojazdu do obiektów, koszty udzielonych usług medycznych, koszty zakupu materiałów służących zabezpieczeniu medycznemu. 6. Każdorazowo, ilość godzin zabezpieczenia medycznego zrealizowanego przez Wykonawcę będzie potwierdzana na piśmie przez Szefa Sekcji Medycznej- Szefa Służby Zdrowia lub osobę zastępującą lub Kierownika organizowanych zajęć programowych. 7. Dojazd i powrót ambulansu wraz z personelem do/z miejsca przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 8. Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawi fakturę najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca. 9. Termin płatności faktury wynosić będzie do 30 dni od jej otrzymania. Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 10. Do faktury Wykonawca dołączy potwierdzony pisemne potwierdzenie zrealizowanych godzin przez Kierownika organizowanych zajęć programowych lub Szefa Sekcji Medycznej- Szefa Służby Zdrowia lub osobę zastępującą, w których dany zespół uczestniczył. W wykazie należy podać typ zespołu medycznego biorącego udział w zabezpieczeniu medycznym z oznaczeniem zespołu wyjazdowego podstawowego „P” lub zespołu wyjazdowego specjalistycznego „S”, termin zdarzenia z dokładną ilością zrealizowanych godzin zabezpieczenia. 11. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury nieodzwierciedlającej rzeczywistego zakresu i wartości wykonanej usługi, Wykonawca niezwłocznie dokona korekty faktury. Termin płatności w tym przypadku liczył się będzie od dnia otrzymania korekty faktury. 13. Zabezpieczenie medyczne będzie realizowane przez Wykonawcę w terminie od dnia podpisania umowy do 30.11.2020r. w godzinach od 8:00 - 24:00 w kompleksach wojskowych: - 31 Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań - Jednostka Wojskowa Śrem, ul. Sikorskiego 2, 63-100 Śrem - Jednostka Wojskowa Leszno, ul. Racławicka 1, 64-100 Leszno oraz strzelnicach podlegających pod w/w jednostki: - ul. Saperska 48, 60-101 Poznań - ul. Ogrodowa 1, 62-003 Biedrusko - ul. Sikorskiego 2, 63-100 Śrem, kompleks 1795, - ul. Racławicka 1, 64-100 Leszno, obiekt K2973 Wyciążkowo a także: - strzelnica LIZAWKA, ul. Bałtycka 1, Poznań, - strzelnica LOK Karczemka, 63-300 Ludwina k. Pleszewa, - strzelnica E.S.A. Pokrzywnica 1a, 63-140 Pokrzywnica, - strzelnica Nadleśnictwa MILICZ, ul. Trzebnicka 18, 56-300 MILICZ, - strzelnica KRZYWIŃ, ul. Strzelecka 13, 64-010 Krzywiń, - strzelnica RKLiR „BOCK” ul. Leśna, Sierakowo, 63-900 Rawicz, - strzelnica Bractwa Kurkowego, ul. Strzelecka, 64-610 Rogoźno, - strzelnica, Lubiatowo, 63-140 Dolsk, - strzelnica Skarbka 46, g. Czarnków, - Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno, - Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych, 69-211 Wędrzyn, według bieżących potrzeb zgłaszanych Wykonawcy pisemnie w oparciu o przekazany Wykonawcy plan/harmonogram zabezpieczenia medycznego – na zasadach: a) Szef Sekcji Medycznej- Szef Służby Zdrowia lub osoba zastępująca jest zobowiązany do sporządzenia miesięcznego planu/ harmonogramu zabezpieczenia medycznego, który dotyczyć będzie przedmiotu umowy w terminie od 25 do 30 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji usługi, na podstawie którego dokonuje analizy potrzeb i realizacji zamówienia we własnym zakresie lub konieczności wyboru usług wykonawcy. b) O miejscu i terminie, w którym Wykonawca będzie zobowiązany podstawić zespół medyczny, zostanie on powiadomiony przez Szefa Sekcji Medycznej- Szef Służby Zdrowia lub osobę zastępującą w formie pisemnej, faksu lub drogą elektroniczną (e-mail), z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem. c) W powiadomieniu Szef Sekcji Medycznej- Szef Służby Zdrowia lub osoba zastępująca określi skład zespołu medycznego potrzebnego do zabezpieczenia zajęć programowych. Ustalenie składu zespołu medycznego nastąpi w oparciu o zasadę: - Na każdym obiekcie szkoleniowym, na którym odbywają się zajęcia programowe wyznacza się Kierownika zabezpieczenia medycznego (wyznaczony lekarz systemu lub pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny) wraz z kierowcą i pojazdem sanitarnym. Jeżeli odległość między strzelnicami (obiektami szkoleniowymi), na których odbywa się strzelanie przekracza 5 min. dojazdu, musi być wyznaczony dodatkowy Kierownik zabezpieczenia medycznego, za wyjątkiem - Na każdym obiekcie, na którym odbywa się proces wcielenia żołnierzy do służby wojskowej i/lub kwalifikacji do egzaminu wychowania fizycznego wyznacza się Kierownika zabezpieczenia medycznego (wyznaczony lekarz systemu) wraz z kierowcą i pojazdem sanitarnym. d) Wykonawca każdorazowo po zgłoszeniu przez Szefa Sekcji Medycznej – Szefa Służby Zdrowia lub osobę zastępującą potrzeby zabezpieczenia medycznego zajęć programowych jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia przyjęcia wykonania usługi w terminie 24 godzin od jej zgłoszenia. e) Szef Sekcji Medycznej- Szef Służby Zdrowia lub osoba zastępująca ma prawo do odwołania zaplanowanego wcześniej zabezpieczenia medycznego najpóźniej na 24 godziny przed terminem wykonania usługi, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, w tym kosztów wynagrodzenia Wykonawcy. f) Przekazywanie informacji pomiędzy stronami, a także potwierdzanie wykonania usługi następować będzie w formie pisemnej, faksem. Za formę pisemną o miejscu i terminie Strony uznają również powiadomienie za pomocą poczty elektronicznej. 14. Wymagania dla zespołów ratownictwa medycznego, skład medyczny ambulansu oraz wymagane wyposażenie określa załącznik nr 5 do SIWZ. 15. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną i standardami postępowania oraz na zasadach wynikających z: - ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 537 ze zm.), -ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 993 ze zm.), -ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.), -ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1532, z późn. zm.), - ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186, z późn. zm.), - ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i innych przepisów regulujących zasady wykonywania zawodu lekarza, ratownika medycznego oraz udzielania świadczeń zdrowotnych, i postanowień Kodeksu Etyki Lekarskiej, a także w oparciu o obowiązujące programy strzelań „Program strzelań z broni strzeleckiej” oraz „Program strzelań z wozów bojowych”. 16. Środki transportu sanitarnego muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2022 ze zm.) oraz wymagania sanitarne i techniczne zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.). 17. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.). 18. Zakres zamówienia został zawarty w Formularzu ofertowym – zał. nr 1 do SIWZ. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy PZP zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 5 do SIWZ, gdzie podane zostały wymagania dla zespołów ratownictwa medycznego, skład medyczny ambulansu oraz wymagane wyposażenie 19. Warunki wykonania zamówienia zostały zawarte w Projekcie umowy – zał. nr 4 do SIWZ. 20. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób wykonujących czynności w realizacji przedmiotu zamówienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), gdyż czynności te nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy. 21. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji do kwoty 96 000,00 zł brutto w zakresie wyszczególnionym w formularzu ofertowym. Rozszerzenie zamówienia objętego prawem opcji realizowane będzie do 31.12.2020r. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Realizowanie opcji będzie odbywało się w oparciu o ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym tj. Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za wykonane usługi. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od potrzeb Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 22. Klasyfikacja głównego przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 85121000-3 usługi medyczne 85141000-9 Usługi świadczone przez personel medyczny 23. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych. 24. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 25. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 26. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 27. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną