Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja systemu zasilania awaryjnego na terenie KPP Poznań-Wilda

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 8412743 , fax. 61 8412744
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Jana Kochanowskiego 2a
  60-844 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8412743, fax. 61 8412744
  REGON: 63070341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja systemu zasilania awaryjnego na terenie KPP Poznań-Wilda
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją systemu zasilania awaryjnego na terenie budynku Komisariatu Policji Poznań-Wilda, położonego przy ul. Chłapowskiego 12, w ramach zadania „Dostosowanie obiektu do potrzeb użytkowania”. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 1) rozebranie zniszczonej i wykonanie nowej nawierzchni parkingu wewnętrznego wraz z podbudową o powierzchni ok. 830 m2; 2) wymianę instalacji odwodnienia liniowego parkingu 1 kpl; 2) wymianę agregatu prądotwórczego 1 kpl; 3) wymianę istniejących naświetli piwnicznych 4 kpl; 4) wymianę wyeksploatowanej bramy wjazdowej na teren 1 szt; 5) remont ogrodzenia zewnętrznego ok. 290 m2; 6) remont parkingu zewnętrznego z wydzieleniem miejsca do niepełnosprawnych ok. 50 m2; 7) rekultywację terenu zielonego będącego w granicach jednostki ok. 120 m2; 8) remont schodów wejścia głównego do jednostki 1 kpl; 9) montaż szlabanu automatycznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji wykonawczej stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną